Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

HERB

 REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-594    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: handel@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 5

Kto może załatwić sprawę?

Osoba, która chce pozyskać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na naszym terenie.

Termin załatwienia sprawy

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Zezwolenie wydawane jest po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punku sprzedaży z uchwałami rady gminy. Komisja obowiązana jest wyrazić opinię niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej żądania.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (parter pok. nr 5).

Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i tak:

  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 43,75 zł
  • pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 43,75 zł
  • pow. 18% zawartości alkoholu – 175,00 zł

Opłatę należy uiścić w kasie tut. Urzędu (I piętro) lub na  rachunek bankowy Gminy Łubniany:

BS Łubniany Nr 28 8897 0004 2001 0257 0002

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa – pełnomocnictwo pisemne.

Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania decyzji o odmowie zezwolenia, od decyzji przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Łubniany. Odwołanie należy składać w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (parter pok. nr 5) lub w Sekretariacie (I piętro) tut. Urzędu.

Dodatkowe informacje

Z wnioskiem o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą wystąpić przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenie wydawane jest na okres do dwóch dni.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
  • Uchwała Nr XXI/147/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/141/12 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/38//03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5%, z wyjątkiem piwa, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany.
piątek, 17-08-2018
Imieniny: Anity, Elizy, Mirona
Wizyt: 6041695
W tym miesiącu: 70408
Dzisiaj: 887

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Gmina Łubniany 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności