Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Rejestr zbiorów danych osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany

Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. poz. 719) oraz Zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 września 2015 r. prowadzi się „REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŁUBNIANY”.

HERB

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

W URZĘDZIE GMINY ŁUBNIANY

LP.

NAZWA

ZBIORU DANYCH

CEL

PRZETWARZANIA DANYCH

ZAKRES

PRZETWARZANYCH DANYCH

 1.  

Wypisy i wyrysy, zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany przeznaczenia działki

Rejestrowanie wydanych wypisów, wyrysów i zaświadczeń; decyzji o zmianie przeznaczenia działki. Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu
 1.  

Uzgadniania, opiniowania i zatwierdzania planów zagospodarowania przestrzennego

Rejestrowanie opinii dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego. Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu
 1.  

Uczestnicy zamówień publicznych

Rejestrowanie oferentów zamówienia publicznego. Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • imiona rodziców,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL i NIP,
 • miejsce pracy, zawód, wykształcenie,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • numer telefonu,
 • wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
 • informacje na temat kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia,
 • polisa lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
 • koncesje, zezwolenia lub licencje,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu podatków i składek,
 • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia
 1.  

Postanowienia dotyczące wstępnego projektu podziału działki

Rejestrowanie wydanych postanowień. Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu
 1.  

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, prowadzenie robót, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Rejestrowanie wydanych decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego. Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu
 1.  

Wydane warunki techniczne i uzgodnienia podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Rejestrowanie wydanych warunków technicznych. Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu

 

 1.  

Zezwolenia alkoholowe

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwisko i imię,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL i NIP,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • numer telefonu.
 • dane wrażliwe: inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
 1.  

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwisko i imię,
 • imiona rodziców,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL, NIP, REGON,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • numer telefonu i adres e-mail,
 • adres do korespondencji,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • numer rachunku bankowego,
 • dane wrażliwe: dotyczące skazań i innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
 1.  

Ewidencja podatkowa nieruchomości

Prowadzenie ewidencji do celów naliczania i poboru podatków w gminie

 • nazwiska i imiona,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL i NIP
 1.  

Rejestr ulg podatkowych

Realizacja zadań organów podatkowych

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania
 1.  

Zaświadczenia organu podatkowego

Realizacja zadań organów podatkowych

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania
 1.  

Wnioski o częściowy zwrot podatku akcyzowego

Realizacja zadań organów podatkowych

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania
 1.  

Zaświadczenia o zaleganiu i niezaleganiu w podatkach

Realizacja zadań organów podatkowych

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania
 1.  

Ewidencja upomnień podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Realizacja zadań organów podatkowych

 • nazwiska i imiona,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL i NIP
 1.  

Ewidencja tytułów wykonawczych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Realizacja zadań organów podatkowych

 • nazwiska i imiona,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL i NIP
 1.  

Rozliczenia inkasentów podatków

Realizacja zadań organów podatkowych

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania
 1.  

Ulgi w opłatach należności publiczno-prawnych

Realizacja zadań jst

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania
 1.  

Ulgi w opłatach należności cywilno-prawnych

Realizacja zadań jst

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania
 1.  

Podatek od środków transportowych

Realizacja zadań organów podatkowych

 • nazwiska i imiona,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL i NIP
 1.  

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Realizacja zadań organów podatkowych

 • nazwiska i imiona,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL i NIP
 1.  

Ewidencja upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Realizacja zadań organów podatkowych

 • nazwiska i imiona,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL i NIP
 1.  

Ewidencja tytułów wykonawczych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Realizacja zadań organów podatkowych

 • nazwiska i imiona,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL i NIP
 1.  

Rejestr VAT

Realizacja zadań organów podatkowych

 • nazwiska i imiona,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL i NIP
 1.  

Kontrahenci w ewidencji księgowej

Realizacja zadań jst dotyczących ewidencji operacji księgowych

 • nazwiska i imiona,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL i NIP
 1.  

Rejestr wniosków o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Zniżki dla rodzin i seniorów mieszkających na terenie Gminy Łubniany w instytucjach samorządowych i firmach z terenu Województwa  Opolskiego, które przystąpiły do programu

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • adres zameldowania,
 • rok urodzenia,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • numer PESEL
 1.  

Rejestr skarg i wniosków

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail
 1.  

Archiwum

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania i pobytu,
 • numer PESEL,
 • zawód, wykształcenie,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • numer telefonu,
 • wynagrodzenie,
 • inne dane osobowe przetwarzane podczas realizacji zadań gminy,
 • dane wrażliwe: przynależność wyznaniowa, partyjna, związkowa, stan zdrowia, inne orzeczenie wydawane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
 1.  

Radni Gminy Łubniany

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • data urodzenia,
 • wykształcenie,
 • zawód wykonywany,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • dane o stanie majątkowym
 1.  

Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • numer PESEL,
 • nr dowodu osobistego
 1.  

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • nr PESEL,
 • nr dowodu osobistego
 1.  

Postepowania w zakresie ochrony środowiska

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu
 1.  

Akta stanu cywilnego

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • nazwiska rodowe,
 • imiona i nazwiska rodziców,
 • data, godzina i miejsce urodzenia i zgonu/znalezienia zwłok,
 • data i miejsce zawarcia małżeństwa,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • płeć,
 • miejsce i data urodzenia rodziców,
 • stan cywilny,
 • nazwiska po zawarciu małżeństwa: mężczyzna, kobieta i dzieci,
 • nazwiska z poprzedniego małżeństwa,
 • nazwisko i imię zgłaszającego urodzenie/zgon,
 • nazwiska i imiona świadków,
 • dane wrażliwe: przynależność wyznaniowa, stan zdrowia, inne orzeczenia wydawane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
 1.  

Rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • nazwiska rodowe,
 • imiona i nazwiska rodziców,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zameldowania na pobyt stały/czasowy,
 • historyczne dane meldunkowe,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • dane stanu cywilnego,
 • inne informacje, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015, poz. 388 ze zm.) 
 1.  

Wnioski o dowody osobiste

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • nazwiska rodowe,
 • imiona i nazwiska rodziców,
 • data i miejsce urodzenia,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres do korespondencji,
 • numer PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego 
 1.  

Kwalifikacja wojskowa

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • nazwiska rodowe,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • stan cywilny 
 1.  

Rejestr wyborców

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • nazwiska rodowe,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania i zameldowania,
 • numer PESEL,
 • imiona rodziców
 1.  

Gospodarka odpadami komunalnymi

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • numer telefonu
 1.  

Odszkodowania za przejęte nieruchomości

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu
 1.  

Spadki

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu
 1.  

Rozgraniczenia nieruchomości

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu
 1.  

Podziały nieruchomości

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu
 1.  

Skazani

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu
 1.  

IT MANAGER

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adresy e-mail,
 • loginy,
 • przypisane urządzenia
 1.  

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • dane wrażliwe: sytuacja majątkowa, rodzinna, zdrowotna
 1.  

Udostępnianie informacji publicznej

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • Nazwiska i imiona,
 • adresy zamieszkania,
 • adresy e-mail,
 • numery telefonów
 1.  

Inicjatywa lokalna

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • numery telefonów,
 • PESEL,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • data urodzenia,
 • imiona rodziców
 1.  

Petycje i postulaty obywateli

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • data urodzenia,
 • imiona rodziców
 1.  

Sprawy sołectw

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania
 1.  

Informacja turystyczna gminy

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • NIP
 1.  

Monitoring

Dozór wejść do budynku, zwiększenie bezpieczeństwa w budynku, w tym pracowników, radnych oraz interesantów Urzędu Gminy

 • wizerunek osoby (twarz, sylwetka)

Aby zobaczyć pełny Rejestr zbiorów danych osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany, WEJDŹ TUTAJ:

Rejestr zbiorów danych osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany

wtorek, 24-04-2018
Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego
Wizyt: 5455760
W tym miesiącu: 118072
Dzisiaj: 298

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności