Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
 
Dowody osobiste
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 9. Telefon: (077) 42 70 583

Załatwiane sprawy:

 1. Wydawanie dowodu osobistego,
 2. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 3. Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego.

Ewidencja ludności
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 9. Telefon: (077) 42 70 583

Załatwiane sprawy:

 1. Zameldowanie:
  1. na pobyt stały,
  2. na pobyt czasowy,
  3. na pobyt stały cudzoziemców,
  4. na pobyt czasowy cudzoziemców,
 2. Wymeldowanie:
  1. z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  2. z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonane w formie dokumentu elektronicznego,
  3. z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej
 3. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

URZĄD STANU CYWILNEGO
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 10A. Telefon: (077) 42 70 582

Załatwiane sprawy:

 1. Opłaty skarbowe w Urzędzie Stanu Cywilnego,
 2. Akty stanu cywilnego:
  1. Sprostowanie aktu stanu cywilnego,
  2. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
  3. Uzyskanie odpisu z aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu z USC w Łubnianach
  4. Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru USC/Transkrypcja aktu,
  5. Odtworzenie aktu stanu cywilnego,
 3. Dziecko:
  1. Oświadczenie o nazwisku dziecka,
  2. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa,
  3. Zgłoszenie urodzenia dziecka,
 4. Małżeństwo:
  1. Uroczystość „Złotych Godów”,
  2. Zawarcie związku małżeńskiego w USC i jego rejestracja (ślub cywilny),
  3. Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym (tzw. ślub konkordatowy),
  4. Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem przed kierownikiem USC (ślub cywilny),
  5. Związek Małżeński poza granicą kraju,
 5. Rozwód:
  1. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego przez rozwód małżeństwa,
  2. Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (dotyczy państw UE),
  3. Wpisanie zagranicznego wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (nie dotyczy państw UE),
 6. Zgon. Rejestracja zgonów – sporządzenie aktu zgonu,
 7. Zmiana imienia i nazwiska.

Sprawy wojskowe
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 10. Telefon: (077) 42 70 588

Na stanowisku do spraw wojskowych prowadzi się:
 1. Rejestr osób o nieuregulowanym obowiązku do służby wojskowej;
 2. Rejestr mężczyzn i kobiet objętych rejestracją;
 3. Organizuje kwalifikację wojskową;
 4. Wypłaca świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe;
 5. Realizuje nakładanie i wykonanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych RP.
 
Wypłatę świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy realizuje się według następujących zasad:
 • Podstawa prawna: art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 827),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczególnych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000 r. nr 13 poz. 155).
Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Wójt Gminy na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego z tytułu utraconego wynagrodzenia.
 2. Załączniki:
 • zaświadczenie z Jednostki Wojskowej o odbywaniu ćwiczeń wojskowych, które musi zawierać: kwotę uposażenia, które żołnierz otrzymał z JW, stopień wojskowy, nazwisko i imię, imię ojca, PESEL, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń z uwzględnieniem ilości dni ćwiczeń,
 • zaświadczenie z zakładu pracy* lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego** (w przypadku żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą) lub zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy (w przypadku żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej).
* W przypadku żołnierza rezerwy zatrudnionego w zakładzie pracy zaświadczenie powinno zawierać:
 • stwierdzenie, że za okres ćwiczeń żołnierz nie otrzymał wynagrodzenia lub nie uzyskał dochodu oraz średnie wynagrodzenie netto z trzech ostatnich miesięcy podzielone przez 90.
** W przypadku żołnierza rezerwy prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą zaświadczenie z Urzędu Skarbowego powinno zawierać:
 • kwotę dochodu uzyskanego przez żołnierza za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzieloną przez 360.
Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie jakie żołnierz rezerwy otrzymał z Jednostki Wojskowej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
 
UWAGA! Świadczenie pieniężne nie przysługuje żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe, jeżeli otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.
 
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI
7 dni. 
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Spraw Obywatelskich
 
V. UWAGI:
 1. w skład dochodu nie wchodzą obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych organów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i zobowiązań podatkowych (§ 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – Dz. U. z 2000 r. nr 13 poz. 155).
 2. w skład dochodu nie wlicza się premii, nagród i innych świadczeń oraz dodatków finansowych albo wartości świadczeń otrzymywanych w naturze (§ 8 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 1 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – Dz .U. z 2000 r. nr 13 poz. 155).
 3. do podstawy wymiaru świadczenia rekompensującego wlicza się kwoty ponoszonych przez żołnierza świadczeń alimentacyjnych lub odszkodowawczych nałożonych prawomocnym wyrokiem sądowym lub decyzją administracyjną (§ 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – Dz. U. z 2000 r. nr 13 poz. 155). 
 4. kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes ZUS (art. 119 a cyt. Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png