Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Gospodarka Gruntami
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 11. Telefon: (077) 42 70 592

Załatwiane sprawy:

 1. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych gminy w drodze bezprzetargowej,
 2. Sprzedaż lokali komunalnych z zasobu mienia gminnego na rzecz ich najemców,
 3. Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy,
 4. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu,
 5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 6. Podział nieruchomości,
 7. Rozgraniczenie nieruchomości,
 8. Numeracja porządkowa.
 9. Zaświadczenie/Poświadczenie/ o osobistym prowadzeniu gospodarstwa

Łowiectwo:

 1. Koło Łowieckie Nr 1 "HUBERTUS"
  • Informacja na temat prowadzenia ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym PDFInformacja
  • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod koło łowieckie PDFMapa
  • Plan polowań zbiorowych na sezon 2018/2019 PDFPlan polowań
  • Informacja o dodatkowych terminach polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 PDFInformacja
 2. Koło Łowieckie Nr 5 "ODRA"
  • Przedstawiciel wyznaczony do szacowania szkód łowieckich PDFInformacja - przedstawiciel
  • Plan polowań zbiorowych na sezon 2018/2019 PDFPlan polowań
  • Zarząd Koła Łowieckiego nr 5 ODRA Opole informuje że organizuje dodatkowe polowanie zbiorowe w dniu 20 stycznia 2019 roku na terenie obwodu łowieckiego nr 35. Polowanie odbywać się będzie od godz 8.00 do godz 16.00. Pozostałe polowania pozostają bez zmian.
  • Zarząd Koła Łowieckiego nr 5 ODRA Opole informuje że organizuje dodatkowe polowanie zbiorowe w dniu 27 stycznia 2019 roku na terenie obwodu łowieckiego nr 35. Polowanie odbywać się będzie od godz 8.00 do godz 16.00. Pozostałe polowania pozostają bez zmian.
 3. Koło Łowieckie Nr 10 "SZARAK"
  • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod koło łowieckie PDFMapa
  • Informacja na temat prowadzenia ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz przedstawiciela wyznaczonego do szacowania szkód łowieckich PDFInformacja
  • Koło Łowieckie Nr 10 "SZARAK" przypomina, iż od dnia 01.07.2018 roku prowadzi Książkę Ewidencji na Polowaniu Indywidualnym w formie elektronicznej.
  • Plan polowań zbiorowych na sezon 2018/2019 PDFPlan polowań
  • Informacja o dodatkowych terminach polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 PDFinformacja
 4. Koło Łowieckie Nr 15 "DANIEL" PDFMapa
  • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod koło łowieckie
  • Przedstawiciel wyznaczony do szacowania szkód łowieckich PDFInformacja - przedstawiciel
  • Adres korespondencyjny, pod którym można złożyć wniosek o szacowanie szkód łowieckich PDFInformacja
  • Plan polowań zbiorowych na sezon 2018/2019 PDFPlan polowań
  • Informacja o dodatkowych terminach polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 PDFInformacja
  • Koło Łowieckie Nr 15 "DANIEL" informuje, iż prowadzi Książkę Ewidencji na Polowaniu Indywidualnym w formie elektronicznej - PDFInformacja
 5. Koło Łowieckie Nr 16 "KNIEJA" PDFMapa

Informacja - nowelizacja ustawy "Prawo Łowieckie" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1507) - PDFInformacja

Doprecyzowanie informacji o terminie polowania zbiorowego organizowanego na terenie OHZ Kuźnice (obwód 26) - PDFInformacja

Rolnictwo:

Podstawa prawna:

 • ustawa o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 577)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierzat gospodarskich na 2016 r. (Dz.U. 2015 poz. 2024)
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 704 ze zm.)

Informacje:

Stosowanie nawozów naturalnych w rolnictwie powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej kwestii tj.:

 • Ustawą o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 625 ze zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 4 poz. 44)
 • Kodeks dobrej praktyki rolniczej a wymagania ochrony środowiska w zakresie produkcji rolniczej
 • Nawozy - strona http://www.farmer.pl/srodki-produkcji/nawozy/
 • PDFPismo do gmin ws. suszy 2019r...pdf
   

Ochrona środowiska
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 1. Telefon: (077) 42 70 591

Załatwiane sprawy:

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - osoba fizyczna
 2. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 3. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia,
 4. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu,
 5. Zgłaszanie eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
 6. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Gospodarka odpadowa
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 1. Telefon: (077) 42 70 591

Załatwiane sprawy:

 1. Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany,
 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Działalność gospodarcza
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 5. Telefon: (077) 42 70 594

Załatwiane sprawy:

 1. Przyjmowanie wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 2. Przyjmowanie wniosków o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
 3. Przyjmowanie wniosków o wykreślenie wpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 4. Poświadczenie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.),
 5. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 6. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 7. Spisywanie zeznań świadków w celu udokumentowania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
 8. Wpis do ewidencji obiektów świadczących inne usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (gospodarstwa agroturystyczne)

​Handel:


Działalność gospodarcza:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - www.ceidg.gov.pl


Ochrona zwierząt
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 24. Telefon: (077) 42 70 576

Załatwiane sprawy:

 1. Uzyskiwanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 2. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami.

Arkusze zgłoszeń dotyczące przypadkowego schwytania lub zabicia zwierząt chronionych:

 • Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn. DOCXZałącznik_1_2.docx
 • Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego zwierzęcia objętego ochroną innego niż wilk, ryś, żubr, foka, morświn, żubr (np. ptaki chronione) wraz z dokumentacją fotograficzną. DOCXZałącznik_3.docx
 • Procedura postępowania i niezbędne analizy w sytuacji stwierdzenia nielegalnego zabicia gatunku chronionego – propozycja dla organów ścigania. DOCXZałącznik_4.docx
 • Procedura postępowania w sytuacji przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn.  DOCXZałącznik_5.docx

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png