Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Gospodarka Gruntami
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 11. Telefon: (077) 42 70 592, e-mail:

Załatwiane sprawy:

 1. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych gminy w drodze bezprzetargowej,
 2. Sprzedaż lokali komunalnych z zasobu mienia gminnego na rzecz ich najemców,
 3. Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy,
 4. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu,
 5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 6. Podział nieruchomości,
 7. Rozgraniczenie nieruchomości,
 8. Numeracja porządkowa.
 9. Zaświadczenie/Poświadczenie/ o osobistym prowadzeniu gospodarstwa

Łowiectwo:

 1. Koło Łowieckie Nr 1 "HUBERTUS"
  • Informacja na temat prowadzenia ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym PDFInformacja
  • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod koło łowieckie PDFMapa
  • Plan polowań zbiorowych na sezon 2018/2019 PDFPlan polowań
 2. Koło Łowieckie Nr 5 "ODRA"
 3. Koło Łowieckie Nr 10 "SZARAK"
  • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod koło łowieckie PDFMapa
  • Informacja na temat prowadzenia ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz przedstawiciela wyznaczonego do szacowania szkód łowieckich PDFInformacja
  • Koło Łowieckie Nr 10 "SZARAK" przypomina, iż od dnia 01.07.2018 roku prowadzi Książkę Ewidencji na Polowaniu Indywidualnym w formie elektronicznej.
  • Plan polowań zbiorowych na sezon 2018/2019 PDFPlan polowań
 4. Koło Łowieckie Nr 15 "DANIEL" PDFMapa
  • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod koło łowieckie
  • Przedstawiciel wyznaczony do szacowania szkód łowieckich PDFInformacja - przedstawiciel
  • Adres korespondencyjny, pod którym można złożyć wniosek o szacowanie szkód łowieckich PDFInformacja
  • Plan polowań zbiorowych na sezon 2018/2019 PDFPlan polowań
 5. Koło Łowieckie Nr 16 "KNIEJA" PDFMapa
  • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod koło łowieckie
  • Przedstawiciel wyznaczony do szacowania szkód łowieckich PDFInformacja - przedstawiciel
  • Plan polowań zbiorowych na sezon 2018/2019 w obwodach łowieckich Nr 3 i 33 PDFPlan polowań

Informacja - nowelizacja ustawy "Prawo Łowieckie" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1507) - PDFInformacja

Rolnictwo:

Podstawa prawna:

 • ustawa o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 577)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierzat gospodarskich na 2016 r. (Dz.U. 2015 poz. 2024)
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 392 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 704 ze zm.)

Informacje:

 • Wykaz pracowni wykrywania włośni w mięsie świń i dzików pozyskanych na użytek własny PDFPismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu PDFWykaz pracowni wykrywania włośni - skan dokumentu
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu  przypomina, że o każdym przypadku znalezienia padłego dzika oraz o zwiększonych upadkach świń w gospodarstwach należy informować Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu w związku ze stwierdzeniem ASF (afrykański pomór świń).

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że w związku z Decyzją wykonawczą komisji (UE) 2016/260 z dnia 23 lutego 2016 roku zniesione zostały odstępstwa w zakresie identyfikacji i rejestracji dla rolników utrzymujących jedną świnię. W związku z powyższym również rolnik, który utrzymuje 1 świnię ma obowiązek zarejestrować siedzibę stada oraz zgłaszać do Biura powiatowego ARiMR zdarzenia związane ze zwierzętami.

 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskim DOCkomunikat.doc

 • List Prezesa KRUS skierowany do rolników z informacją o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS PDFList prezesa KRUS

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 

 • Artykuły Dyrektora OR KRUS W Opolu:

 • Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.: PDFInformacja
 • List Prezesa KRUS w sprawie bezpieczeństwa pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin,
  zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych PDFList Prezesa KRUS
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Dziennik Ustaw poz. 722

Stosowanie nawozów naturalnych w rolnictwie powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej kwestii tj.:

 • Ustawą o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 625 ze zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 4 poz. 44)
 • Kodeks dobrej praktyki rolniczej a wymagania ochrony środowiska w zakresie produkcji rolniczej
 • Nawozy - strona http://www.farmer.pl/srodki-produkcji/nawozy/

Nieruchomości, geodezja:


Ochrona środowiska
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 1. Telefon: (077) 42 70 591, e-mail: 

Załatwiane sprawy:

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - osoba fizyczna
 2. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 3. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia,
 4. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu,
 5. Zgłaszanie eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
 6. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Gospodarka odpadowa
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 1. Telefon: (077) 42 70 591, e-mail: 

Załatwiane sprawy:

 1. Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany,
 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Działalność gospodarcza
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 5. Telefon: (077) 42 70 594, e-mail: 

Załatwiane sprawy:

 1. Przyjmowanie wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 2. Przyjmowanie wniosków o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
 3. Przyjmowanie wniosków o wykreślenie wpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 4. Poświadczenie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.),
 5. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 6. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 7. Spisywanie zeznań świadków w celu udokumentowania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
 8. Wpis do ewidencji obiektów świadczących inne usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (gospodarstwa agroturystyczne)

Działalność gospodarcza:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - www.ceidg.gov.pl


Ochrona zwierząt
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 24. Telefon: (077) 42 70 576, e-mail: 

Załatwiane sprawy:

 1. Uzyskiwanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 2. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami.

Arkusze zgłoszeń dotyczące przypadkowego schwytania lub zabicia zwierząt chronionych:

 • Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn. DOCXZałącznik_1_2.docx
 • Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego zwierzęcia objętego ochroną innego niż wilk, ryś, żubr, foka, morświn, żubr (np. ptaki chronione) wraz z dokumentacją fotograficzną. DOCXZałącznik_3.docx
 • Procedura postępowania i niezbędne analizy w sytuacji stwierdzenia nielegalnego zabicia gatunku chronionego – propozycja dla organów ścigania. DOCXZałącznik_4.docx
 • Procedura postępowania w sytuacji przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn.  DOCXZałącznik_5.docx

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa