Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Gospodarka Gruntami
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 11. Telefon: (077) 42 70 592, e-mail:

Załatwiane sprawy:

 1. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych gminy w drodze bezprzetargowej,
 2. Sprzedaż lokali komunalnych z zasobu mienia gminnego na rzecz ich najemców,
 3. Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy,
 4. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu,
 5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 6. Podział nieruchomości,
 7. Rozgraniczenie nieruchomości,
 8. Numeracja porządkowa.
 9. Zaświadczenie/Poświadczenie/ o osobistym prowadzeniu gospodarstwa

Rolnictwo:

Podstawa prawna:

 • ustawa o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 577)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierzat gospodarskich na 2016 r. (Dz.U. 2015 poz. 2024)
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 392 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 704 ze zm.)

Informacje:

 • Wykaz pracowni wykrywania włośni w mięsie świń i dzików pozyskanych na użytek własny PDFPismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu PDFWykaz pracowni wykrywania włośni - skan dokumentu
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu  przypomina, że o każdym przypadku znalezienia padłego dzika oraz o zwiększonych upadkach świń w gospodarstwach należy informować Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu w związku ze stwierdzeniem ASF (afrykański pomór świń).

 • Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie -

 • Uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez ARiMR nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Więcej informacji na stronach MRiRW oraz ARiMR - http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Nowa-preferencyjna-linia-kredytowa

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje o organizacji w okresie wakacji 2016 roku turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci ubezpieczonych rolników (w szczególności dla dzieci w stosunku, do których powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego) - PDFUlotka informacyjna

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że w związku z Decyzją wykonawczą komisji (UE) 2016/260 z dnia 23 lutego 2016 roku zniesione zostały odstępstwa w zakresie identyfikacji i rejestracji dla rolników utrzymujących jedną świnię. W związku z powyższym również rolnik, który utrzymuje 1 świnię ma obowiązek zarejestrować siedzibę stada oraz zgłaszać do Biura powiatowego ARiMR zdarzenia związane ze zwierzętami.

 • Apel Prezesa KRUS pana Jacka Dubińskiego w sprawie bezpiecznych wakacji PDFPismo informujące
  PDFRysunek z konkursu plastycznego

 • PDFInformacja skierowana do rolników przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.pdf - prośba o wzmożoną uwagę podczas obsługi maszyn i urządzeń rolniczych

 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskim DOCkomunikat.doc

 • Gospodarstwo rodzinne Państwa Załoga drugim najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w kraju w 2016 br. PDFDecyzja komisji konkursowej

 • List Prezesa KRUS skierowany do rolników z informacją o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS PDFList prezesa KRUS\

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków PDFRozporządzenie MRiRW

 • Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu JPEGInformacja

 • Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu PDFWytyczne

 • Szkolenie dla mieszkańców m. Opola i powiatu Opolskiego dot. grypy ptaków PDFPlakat - szczegółowe informacje

 • Wzór zgłoszenia utrzymywania ptaków: DOCWniosek - zgłoszenie działalności nadzorowanej

 • Szkolenie dla hodowców trzody chlewnej „Zasady skutecznej bioasekuracji przy afrykańskim pomorze świń” - PDFInformacja o szkoleniu

 • Pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o sygnaturze BPr.062.12.2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie planowanego uruchomienia Portalu Ogłoszeń ARiMR PDFPismo w Sprawie Portalu Ogłoszeń

 • Artykuły Dyrektora OR KRUS W Opolu:

 • Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.: PDFInformacja
 • List Prezesa KRUS w sprawie bezpieczeństwa pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin,
  zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych PDFList Prezesa KRUS
 • Plakat o szkoleniu informacyjnym dotyczącym zasad przyznawania dopłat oraz wypełniania wniosku o przyznanie płatności - Kampania 2017 DOCXPlakat informacyjny
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Dziennik Ustaw poz. 722
 • Zarząd Izby Rolniczej W Opolu zaprasza na konferencję pn.: „Opolska wieś i rolnictwo - problemy, zagrożenia szanse”, która odbędzie się 5 lipca br. w siedzibie Izby Rolniczej W Opolu (ul. Pólnocna 2) oraz na "Piknik Zbożowy 2017" - rozpoczęcie o godz. 11:00. JPEGPlakat promujący piknik PDFZaproszenie
 • Informacja dyrektora KRUS OR Opole pana Lecha Waloszczyka w związku  pojawiającymi się sygnałami o występowaniu prób wyłudzenia od rolników przez osoby podszywające się pod pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, środków pieniężnych pod pozorem ściągnięcia zaległości w spłacie należności z tytułu ubezpieczenia społecznego PDFInformacja dot. wyłudzeń od rolników

Stosowanie nawozów naturalnych w rolnictwie powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej kwestii tj.:

 • Ustawą o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 625 ze zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 4 poz. 44)
 • Kodeks dobrej praktyki rolniczej a wymagania ochrony środowiska w zakresie produkcji rolniczej
 • Nawozy - strona http://www.farmer.pl/srodki-produkcji/nawozy/

Nieruchomości, geodezja:


Ochrona środowiska
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 1. Telefon: (077) 42 70 591, e-mail: 

Załatwiane sprawy:

 1. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 2. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia,
 3. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu,
 4. Zgłaszanie eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
 5. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Gospodarka odpadowa
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 1. Telefon: (077) 42 70 591, e-mail: 

Załatwiane sprawy:

 1. Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany,
 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Działalność gospodarcza
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 5. Telefon: (077) 42 70 594, e-mail: 

Załatwiane sprawy:

 1. Przyjmowanie wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 2. Przyjmowanie wniosków o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
 3. Przyjmowanie wniosków o wykreślenie wpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 4. Poświadczenie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.),
 5. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 6. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 7. Spisywanie zeznań świadków w celu udokumentowania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
 8. Wpis do ewidencji obiektów świadczących inne usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (gospodarstwa agroturystyczne)

Działalność gospodarcza:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - www.ceidg.gov.pl


Ochrona zwierząt
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 24. Telefon: (077) 42 70 576, e-mail: 

Załatwiane sprawy:

 1. Uzyskiwanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 2. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami.

Arkusze zgłoszeń dotyczące przypadkowego schwytania lub zabicia zwierząt chronionych:

 • Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn. DOCXZałącznik_1_2.docx
 • Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego zwierzęcia objętego ochroną innego niż wilk, ryś, żubr, foka, morświn, żubr (np. ptaki chronione) wraz z dokumentacją fotograficzną. DOCXZałącznik_3.docx
 • Procedura postępowania i niezbędne analizy w sytuacji stwierdzenia nielegalnego zabicia gatunku chronionego – propozycja dla organów ścigania. DOCXZałącznik_4.docx
 • Procedura postępowania w sytuacji przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn.  DOCXZałącznik_5.docx
czwartek, 20-07-2017
Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Wizyt: 4198427
W tym miesiącu: 88133
Dzisiaj: 3419

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności