Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - program współpracy na 2018 rok

Łubniany, dnia 08 listopada 2017 r.

Protokół
z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, sporządzony w dniu 08 listopada 2017 r.

Projekt uchwały „w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), w sposób określony w Uchwale Nr XXXVI/194/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje odbywały się w terminie od 31.10.2017 r. do 07.11.2017 r. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łubniany mogły zgłaszać pisemnie opinie lub uwagi do ww. projektu na adres Urząd Gminy Łubniany ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub pocztą elektroniczną na adres ug@lubniany.pl bądź bezpośredno w Urzędzie Gminy Łubniany, I piętro lok 18 – sekretariat Urzędu. W celu uzyskania opinii i uwag od organizacji i w/w podmiotów projekt Programu zamieszczono na stronie internetowej gminy www.lubniany.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.lubniany.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy. W terminie oznaczonym na konsultacje nie wpłynęła żadna opinia czy uwaga do przedłożonego projektu Programu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 08.11.2017 r.

Wójt Gminy Łubniany

/-/ Krystian Baldy

PDF  Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych - skan dokumentu

wtorek, 21-11-2017
Imieniny: Janusza, Marii, Reginy
Wizyt: 4716203
W tym miesiącu: 88511
Dzisiaj: 3326

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności