Bank Spółdzielczy w Łubnianach Krajobrazy w gminie Łubniany Boisko wielofunkcyjne w Dąbrówce Łubniańskiej Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks w Brynicy Kolej w miejscowości Jełowa Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łubnianach Kościół p.w. św. Bartłomieja w Jełowej Leśna kapliczka Studzionka w Dąbrówce Łubniańskiej Łubniański Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką w Łubnianach Mała Panew w okolicach Luboszyc Krajobrazy w gminie Łubniany Stanica kajakowa w Kolanowicach Stobrawski Park Krajobrazowy Ścieżka przyrodnicza w miejscowości Dąbrówka Łubniańska Ujęcie Kobylno - Niwa Urząd Gminy Łubniany Wieża ciśnień w Jełowej Złoża piasków kwarcowych w Jełowej
Gmina Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail:

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu

INFORMACJA

DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

W OPOLU

z dnia 22 lutego 2018 r.

(Tekst jednolity po zmianach w dn. 13 i 27 marca 2018 r.)

o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (zmienionej w dniu 12 marca 2018 r.), informuję co następuje:

Wymagania wobec urzędników wyborczych

Art. 191b i 191c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138):

  1.  Urzędnik wyborczy musi być pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
  2. Urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe;
  3. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia;
  4. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika - zakaz ten nie dotyczy jedynie miasta Opola;
  5. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
  6. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  7. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej.

Kadencja

Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat i wykonują oni zadania od dnia zarządzenia wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Zgłoszenie

W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Wzór zgłoszenia w formie edytowalnej dostępny na stronie internetowej opole.kbw.gov.pl.
Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, pokój 120, w godzinach urzędowania (7:30-15:30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082, w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2018 r. W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego. Zgłoszenia można przesyłać także drogą elektroniczną na adres: opole@kbw.gov.pl w formie skanów podpisanych dokumentów, jednakże dokumenty te muszą zostać również dostarczone do Delegatury w oryginałach w terminie do dnia 16 kwietnia br.
Decyduje data wpływu oryginałów dokumentów do Delegatury. Zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.

Na zgłoszeniu pracodawca potwierdza fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

Zgłoszenia spełniające wymogi formalne oraz wynikające z Kodeksu wyborczego zostaną przekazane Szefowi Krajowego Biura Wyborczego.

Jednocześnie, w związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze województwa opolskiego:

 

w

2

Biała

2

Bierawa

2

Branice

2

Brzeg

2

Byczyna

2

Chrząstowice

2

Cisek

2

Dąbrowa

2

Dobrodzień

2

Dobrzeń Wielki

2

Domaszowice

1

Głogówek

2

Głubczyce

2

Głuchołazy

2

 

Gogolin

2

Gorzów Śląski

2

Grodków

2

Izbicko

2

Jemielnica

2

Kamiennik

1

Kędzierzyn-Koźle

3

Kietrz

2

Kluczbork

2

Kolonowskie

2

Komprachcice

2

Korfantów

2

Krapkowice

2

Lasowice Wielkie

2

 

 

 

 

 

Leśnica

2

Lewin Brzeski

2

Lubrza

1

Lubsza

2

Łambinowice

2

Łubniany

2

Murów

2

Namysłów

2

Niemodlin

2

Nysa

3

Olesno

2

Olszanka

1

Opole

4

Otmuchów

2

 

 

 

 

 

Ozimek

2

Paczków

2

Pakosławice

1

Pawłowiczki

2

Pokój

2

Polska Cerekiew

1

Popielów

2

Praszka

2

Prószków

2

Prudnik

2

Radłów

1

Reńska Wieś

2

Rudniki

2

Skarbimierz

2

 

 

 

 

 

Skoroszyce

2

Strzelce Opolskie

2

Strzeleczki

2

Świerczów

1

Tarnów Opolski

2

Tułowice

2

Turawa

2

Ujazd

2

Walce

2

Wilków

1

Wołczyn

2

Zawadzkie

2

Zdzieszowice

2

Zębowice

1

 

 

 

 

 

środa, 26-09-2018
Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Wizyt: 6240653
W tym miesiącu: 125668
Dzisiaj: 1348

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Opolska Karta Rodziny i Seniora

opowiecie.info - portal informacyjny

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Gmina Łubniany 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com | skycms
Polityka prywatności