Zapytanie ofertowe

Łubniany, 23.10.2013 r.

RG.6131.129.2013.SK

 

Zapytanie ofertowe

 

pn. „Wycinka drzew i krzewów z terenów gminnych wraz z pozyskaniem drewna”

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

            Gmina Łubniany

            ul. Opolska 104

            46-024 Łubniany

            tel. 77 4270 533

            fax. 77 4215 024

NIP: 9910344913, REGON: 531413142

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest wycinka 42 szt. drzew i krzewów o powierzchni 10 m2 z terenów będących własnością Gminy Łubniany obejmujących działki:

 1. nr 246 k.m. 5 obręb Brynica - rów melioracyjny R-B-1;
 2. nr 569/41 k.m. 1 obręb Grabie - rów przydrożno-melioracyjny;
 3. nr 214 k.m. 7 obręb Luboszyce - rów melioracyjny R-E;
 4. nr 240/11 k.m. 4 obręb Luboszyce - droga wewnętrzna;
 5. nr 943/252 k.m. 2 obręb Kolanowice - rów melioracyjny R-E-2;
 6. nr 1045/41 k.m. 2 obręb Kolanowice - tereny w obrębie drogi wewnętrznej;
 7. nr 73 k.m. 3 obręb Kępa - droga polna.

W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi również uprzątniecie terenu objętego pracami i utylizacja bądź zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów powstałych w wyniku przeprowadzonych robót. Pozyskane drewno zostanie przekazane Wykonawcy w rozliczeniu za wykonane usługi.

2.    Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki oraz szacunkową ilość drewna do pozyskania ujęto w załączniku nr 1 niniejszego zapytania.

3.    Wykonawca obowiązany jest do zabezpieczenia placu prac i zorganizowania robót, w taki sposób  aby nie doszło do wypadku lub uszkodzenia mienia. Za pozyskane drewno odpowiada Wykonawca.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.    Kolejność wykonywania zakresu robót podana ww. opisie przedmiotu zamówienia jest wiążąca dla Wykonawcy.

 

 

- być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- zawierać czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

2.    Należy podać ceny netto i brutto w rozbiciu na poszczególne miejscowości uwidaczniając:

- koszty wycinki drzew i krzewów,

- oferowaną wartość za pozyskane drewno.

3.    Cena usunięcia drzew i krzewów oraz uporządkowania terenu po pracach oraz przekazania drewna musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.    Wymaga się, aby Oferent wykonał oględziny przedmiotu zamówienia w terenie.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

       Do składania ofert mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny zapewniający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub może zostać dostarczona osobiście na ww. adres siedziby Zamawiającego do dnia 08.11.2013 r. do godziny 14.00 .

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 12.11.2013 r.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

1 - Cena 100%.

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.    Zamawiający zawiadomi Oferenta telefonicznie, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w ciągu 7 dni od oceny ofert.

2.    Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą na przedmiot zamówienia objęty niniejszym zapytaniem ofertowym.

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub udziela ich Pan Sebastian Kansy pod numerem telefonu 774 270 533 wew. 576 oraz adresem email: melioracje@lubniany.pl.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki wraz z szacunkiem ilości drewna do pozyskania.

 

 

 

Łubniany, 23.10.2013 r.

RG.6131.129.2013.SK

 

Zapytanie ofertowe

 

pn. „Wycinka drzew i krzewów z terenów gminnych wraz z pozyskaniem drewna”

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

            Gmina Łubniany

            ul. Opolska 104

            46-024 Łubniany

            tel. 77 4270 533

            fax. 77 4215 024

NIP: 9910344913, REGON: 531413142

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest wycinka 42 szt. drzew i krzewów o powierzchni 10 m2 z terenów będących własnością Gminy Łubniany obejmujących działki:

 1. nr 246 k.m. 5 obręb Brynica - rów melioracyjny R-B-1;
 2. nr 569/41 k.m. 1 obręb Grabie - rów przydrożno-melioracyjny;
 3. nr 214 k.m. 7 obręb Luboszyce - rów melioracyjny R-E;
 4. nr 240/11 k.m. 4 obręb Luboszyce - droga wewnętrzna;
 5. nr 943/252 k.m. 2 obręb Kolanowice - rów melioracyjny R-E-2;
 6. nr 1045/41 k.m. 2 obręb Kolanowice - tereny w obrębie drogi wewnętrznej;
 7. nr 73 k.m. 3 obręb Kępa - droga polna.

W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi również uprzątniecie terenu objętego pracami i utylizacja bądź zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów powstałych w wyniku przeprowadzonych robót. Pozyskane drewno zostanie przekazane Wykonawcy w rozliczeniu za wykonane usługi.

2.    Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki oraz szacunkową ilość drewna do pozyskania ujęto w załączniku nr 1 niniejszego zapytania.

3.    Wykonawca obowiązany jest do zabezpieczenia placu prac i zorganizowania robót, w taki sposób  aby nie doszło do wypadku lub uszkodzenia mienia. Za pozyskane drewno odpowiada Wykonawca.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.    Kolejność wykonywania zakresu robót podana ww. opisie przedmiotu zamówienia jest wiążąca dla Wykonawcy.

 

 

- być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- zawierać czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

2.    Należy podać ceny netto i brutto w rozbiciu na poszczególne miejscowości uwidaczniając:

- koszty wycinki drzew i krzewów,

- oferowaną wartość za pozyskane drewno.

3.    Cena usunięcia drzew i krzewów oraz uporządkowania terenu po pracach oraz przekazania drewna musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.    Wymaga się, aby Oferent wykonał oględziny przedmiotu zamówienia w terenie.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

       Do składania ofert mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny zapewniający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub może zostać dostarczona osobiście na ww. adres siedziby Zamawiającego do dnia 08.11.2013 r. do godziny 14.00 .

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 12.11.2013 r.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

1 - Cena 100%.

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.    Zamawiający zawiadomi Oferenta telefonicznie, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w ciągu 7 dni od oceny ofert.

2.    Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą na przedmiot zamówienia objęty niniejszym zapytaniem ofertowym.

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub udziela ich Pan Sebastian Kansy pod numerem telefonu 774 270 533 wew. 576 oraz adresem email: melioracje@lubniany.pl.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki wraz z szacunkiem ilości drewna do pozyskania.

 

 

                       

 

                       

 

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png