Opolska Karta Rodziny i Seniora

Logo programu

 www.dlarodziny.opolskie.pl - link do strony internetowej

W związku z przystąpieniem przez Gminę Łubniany do programu pn. „OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA” uprzejmie informuję, iż  wnioski o wydanie ,,OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA” są do pobrania w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, lok 19. Karta wydawana jest bezpłatnie, na wniosek.

Osobami uprawnionymi do otrzymania i użytkowania Karty, w rozumieniu „Regulaminu wydawania i użytkowania OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA” są:

  1. rodzice (w tym rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi), mieszkający na terenie województwa opolskiego, z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. dzieci rodziców, o których mowa w pkt 1, które nie ukończyły 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę;
  3. dzieci niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  4. osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim;
  5. osoby sprawujące stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, połączone więzami rodzinnymi i powinowactwem z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod ich opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym;
  6. podopieczni instytucjonalnych domów dziecka działających w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Partnerem „Opolskiej Karty Rodziny i Seniora” może być jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego, jednostki im podległe oraz inne podmioty, które zadeklarowały wprowadzenie zniżek dla Posiadacza Karty.

WAŻNE!!! PARTNER OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA SAM DECYDUJE KOMU I W JAKIM ZAKRESIE BĘDZIE CHCIAŁ PRZYZNAĆ ZNIŻKĘ.

Wszelkie informacje dotyczące programu m.in. te obejmujące partnerów "OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA" zamieszczone są na ww. stronie.

Osobami do kontaktu z ramienia Gminy Łubniany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. 77 421 19 58


Wobec upływu terminu ważności Opolskich Kart Rodziny, oznaczonego hologramem na Karcie, z wyjątkiem Karty dla Seniorów, które wydawane są bezterminowo, zawiadamia się, iż ważność Karty można przedłużyć w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, lok. 19  lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Podstawą do przedłużenia Karty jest wypełnienie przez Wnioskodawcę lub inną osobę pełnoletnią wymienioną we wniosku (widniejącą na Karcie) Oświadczenia dot. przedłużenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, jeżeli spełnione są kryteria (na dzień składania oświadczenia), o których mowa w "Regulaminie wydawania i użytkowania OKRiS". Hologramy na kolejne lata można otrzymać zarówno w Urzędzie Gminy Łubniany, jak i w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Przy przedłużaniu ważności Karty należy mieć ze sobą taką ilość Kart, którą wydano rodzinie, celem przedłużenia terminu ważności na każdej z nich.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png