Składanie w formie dokumentu elektronicznego wniosku o wydanie dowodu osobistego

HERB

URZĄD GMINY ŁUBNIANY

Referat Spraw Obywatelskich

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-583    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: meldunki@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

SKŁADANIE W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Miejsce
załatwienia sprawy

Pokój nr 9 lub 10

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego (wysyłany drogą elektroniczną),

Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

 1. Załączniki:
 • kolorowa fotografia o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, pozycja frontalna (taka jak do polskiego paszportu),

Opłaty

Dowód osobisty wydaje się bezpłatnie.

Termin załatwienia sprawy

Dowód osobisty jest wydawany w ciągu 30 dni od daty wysłania wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten zostanie wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się do organu dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:
 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden rodziców lub opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
 1. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin (samodzielnie bez obecności rodzica, opiekuna, kuratora).
 2. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek, wyjątek stanowią:
 • małoletni, którzy nie ukończyli 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, (jeżeli były obecne przy składaniu wniosku i nie ukończyły 5 roku życia) za które dowód osobisty odbiera rodzic albo opiekun prawny,
 • małoletni, którzy ukończyli 13 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo, jeżeli były obecne przy składaniu wniosku dowód osobisty odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Jeżeli złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jest niemożliwe w organie gminy, wnioskodawca zawiadamia organ gminy o niemożności spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą – wówczas organ zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W takim przypadku odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

W przypadku składania wniosku o wydanie dowodu osobistego w postaci dokumentu elektronicznego, organ gminu weryfikuje tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przy jego wydaniu:

 • na podstawie dotychczasowego dowodu osobistego, ważnego polskiego paszportu, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokumentu podróży lub inny dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • na żądanie organu – odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, poświadczenie obywatelstwa polskiego.
 1. W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.

******************************************************************************

Fotografia:

 • powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość,
 • musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,
 • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami,
 • naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również odwzorowanie cyfrowe orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub odwzorowanie cyfrowe orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.  

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015  poz. 212).

Formularz do pobrania

Uzyskanie dowodu osobistego

Uzyskanie dowodu osobistego dla dziecka lub podopiecznego

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png