Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

   HERB

URZĄD GMINY ŁUBNIANY

Referat Spraw Obywatelskich

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-583    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: meldunki@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

Miejsce
załatwienia sprawy

Pokój nr 9

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz:
 • „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change of permanent residence" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka) lub
 • "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notification of a change of temporary residence" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
 1. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport,
 2. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo: pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania, dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 3. Organ dokonujący wymeldowania wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o wymeldowaniu

Opłaty

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 2. Opłata w wysokości 10 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji. Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej. 

Termin załatwienia sprawy

 1. Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego.
 2. Wydanie decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego)

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

Dodatkowe informacje

 1. Wymeldowania dokonuje się w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje - w przypadku zameldowania z równoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu lub zgłoszenia wyjazdu, natomiast w przypadku dokonywania jedynie czynności wymeldowania - urząd gminy właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu,
 2. Wymeldowania dokonuje się:
 • osobiście,
 • za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu,
 • wymeldowania pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu,
 1. Uwaga: zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy
 2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.
 3. Organ gminy, właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje osoba zameldowana, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2011 r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm.),

Formularz do pobrania

 1. ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO/NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE
 2. ZGŁOSZENIA WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO/ NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png