Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonane w formie dokumentu elektronicznego

HERB

URZĄD GMINY ŁUBNIANY

Referat Spraw Obywatelskich

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-583    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: meldunki@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 9

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz:
 • „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change of permanent residence" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka) lub
 • "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notification of a change of temporary residence" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.

Opłaty

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego.

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

Dodatkowe informacje

 1. Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego Formularz musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. Formularz winien być przesłany do organu gminy, w której ma nastąpić wymeldowanie,
 1. Wymeldowania dokonuje się:
 • osobiście,
 • za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu,

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2011 r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm.),

Formularz do pobrania

 1. ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO/NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE
 2. ZGŁOSZENIA WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO/ NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png