Sprostowanie aktu stanu cywilnego

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

Kto może załatwić sprawę?

 1. Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno technicznej.
 2. Jeżeli sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego Kierownik USC powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania lub o złożeniu wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
 3. Jeżeli sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik USC powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie – do czasu zebrania niezbędnych dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony "Wniosek o sprostowanie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu"
 2. Pełnomocnictwo - jeżeli sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.
 3. Dowód opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. Opłata - 39 zł od odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego wydanego w wyniku sprostowania dokonanego na wniosek.
 2. W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
 3. Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu
 4. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
 5. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy

 

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Wniosek i opłatę skarbową można złożyć osobiście w usc lub korespondencyjnie. Wniosek winien zawierać nr PESEL wnioskodawcy. Można ustanowić pełnomocnika – pełnomocnictwo pisemne. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

Dodatkowe informacje

 1. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
 2. Sprostowanie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.
 3. Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
 4. Przed złożeniem wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego należy dokładnie ustalić na czym polega błąd, gdzie nastąpił, jakim dokumentem można go sprostować.
 5. Błędne lub nieścisłe zredagowanie treści aktu stanu cywilnego podlega sprostowaniu w sądzie (sąd rejonowy).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09.02.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015 poz. 225)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015 poz. 194)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j.)
 6. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628 tj. z  późn. zm.

Formularz do pobrania

Wniosek o sprostowanie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png