Uzyskanie odpisu z aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu z USC w Łubnianach

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

UZYSKANIE ODPISU Z AKTU STANU CYWILNEGO:

MAŁŻEŃSTWA, URODZENIA, ZGONU

Kto może załatwić sprawę?

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej jeżeli jest to konieczne do realizacji ich statutowych zadań.

Termin załatwienia sprawy

W terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony Wniosek o wydanie odpisów z aktów (urodzenia, małżeństwa, zgonu) USC
 2. Pełnomocnictwo - jeżeli sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.
 3. Dowód opłaty skarbowej.
 4. Dokumenty stwierdzające tożsamość.

Opłaty

 1. Opłaty skarbowe:
  - odpis skrócony - 22 zł
  - odpis skrócony - wielojęzyczny - 22 zł
  - odpis zupełny - 33 zł
 2. W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
 3. Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu
 4. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
 5. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy


Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Wniosek można złożyć osobiście lub korespondencyjnie wraz z dowodem wpłaty, nr PESEL. Można ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnictwo pisemne. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju (wzór pełnomocnictwa do pobrania wyżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

Dodatkowe informacje

Kierownik USC wydaje z rejestru stanu cywilnego:

 1. odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, odpisy wielojęzyczne
 2. zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

Wniosek o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego należy złożyć do wybranego Kierownika USC. Należy podać daty zdarzeń, cel w jakim odpisy zostaną użyte oraz rodzaj odpisu: skrócony, zupełny czy na druku wielojęzycznym.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09.02.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015 poz. 225)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015 poz. 194)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j.)
 6. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628 tj. z  późn. zm.

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie odpisów z aktów (urodzenia, małżeństwa, zgonu)  USC

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png