Odtworzenie aktu stanu cywilnego

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO:

MAŁŻEŃSTWA, URODZENIA, ZGONU

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego może złożyć osoba, której akt ten dotyczy, posiada w tym interes prawny, a przypadku aktu zgonu również osoba wykazująca interes faktyczny.

Termin załatwienia sprawy

Od 1 dnia do 30 dni a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy - Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony:

- "Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia"

- "Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa"

- "Wniosek o odtworzenie aktu zgonu"

 1. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 2. Dokumenty posiłkowe, stwierdzające zdarzenie
 3. Pełnomocnictwo - jeżeli sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.
 4. Dowód opłaty skarbowej.
 5. Dokumenty stwierdzające tożsamość.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa: 39 zł – za odtworzenie aktu stanu cywilnego.
 2. W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
 3. Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu
 4. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
 5. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy


Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Wniosek można złożyć osobiście lub korespondencyjnie wraz z dowodem wpłaty, nr PESEL. Można ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnictwo pisemne. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju (wzór pełnomocnictwa do pobrania wyżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

Dodatkowe informacje

 1. Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, a odtworzenia dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.
 2. Odtworzenie polega na wpisaniu do rejestru stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741) na podstawie przepisów dotychczasowych wraz z adnotacją w akcie stanu cywilnego o odtworzeniu.
 3. Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego na wniosek osoby uprawnionej do odtworzenia treści aktu stanu cywilnego, jeżeli księga stanu cywilnego zaginęła lub została zniszczona.
 4. Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego zawiera: oznaczenie rodzaju księgi stanu cywilnego, rok lub lata, w których księga była prowadzona, oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym księga była przechowywana, okoliczności braku księgi i oznaczenie wnioskodawcy.
 5. Treść aktu stanu cywilnego podlegającego odtworzeniu ustala się na podstawie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, odpisu księgi stanu cywilnego, jeżeli został sporządzony, lub innych dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, które zawierają dane wymagane do odtworzenia treści aktu stanu cywilnego.
 6. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odtworzył treść aktu stanu cywilnego, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny odtworzonego aktu stanu cywilnego w jednym egzemplarzu.
 7. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania odtworzenia treści aktu stanu cywilnego, jeżeli na podstawie przedłożonych dokumentów, nie można ustalić, czy zdarzenie faktycznie nastąpiło, lub jeżeli przedłożony dokument wywołuje wątpliwości co do jego autentyczności.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09.02.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015 poz. 225)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015 poz. 194)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j.)
 5. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628 tj. z  późn. zm.)

Formularz do pobrania

 1. Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia
 2. Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa
 3. Wniosek o odtworzenie aktu zgonu

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png