Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

PRZYJMOWANIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA

Kto może załatwić sprawę?

 1. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może złożyć tylko biologiczny ojciec dziecka.
  Można je przyjąć w przypadku gdy:

- matka dziecka jest panną i ma skończone 18 lat,

- matka dziecka jest osobą rozwiedzioną, w separacji  lub wdową i upłynęło 300 dni od daty prawomocności orzeczenia o rozwodzie, separacji  lub od daty zgonu współmałżonka.

 1. Rodzice dziecka oraz dziecko, które ukończyło 13 lat.

Termin załatwienia sprawy

Od ręki, po przyjęciu i podpisaniu oświadczenia.

Jeżeli dziecko nie urodziło się w na terenie Gminy Łubniany oświadczenie o uznaniu ojcostwa przesyła się do właściwego USC ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o uznaniu nie może zostać przyjęte w USC, gdy rodzice dziecka nie mają ukończonych 18 lat.

 1. Do  złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego niezbędne są następujące dokumenty:

- zaświadczenia o ciąży lub karta ciąży,

- dokumenty stwierdzające tożsamość: dowód osobisty, paszport.

 1. Do złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka przy sporządzaniu aktu urodzenia, niezbędne są dokumenty stwierdzające tożsamość rodziców (ważne dowody osobiste, paszporty).
 2. Do złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka już zarejestrowanego niezbędne są dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport) rodziców.
 3. Jeżeli uznający ojcostwo jest cudzoziemcem i nie posługuje się biegle w piśmie i mowie językiem polskim winien się zgłosić w towarzystwie tłumacza przysięgłego języka, jakim się posługuje.

Opłaty

Bez opłat.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

 1. Czynność osobista (rodzice nie muszą być równocześnie) to oświadczenie wiedzy i woli.
 2. Nie działa pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

Dodatkowe informacje

 1. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może zostać złożone w przypadku, gdy ojcostwo nie zostało wcześniej ustalone, bądź gdy nie działa domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki, lub w sytuacji gdy uprawomocnił się wyrok o zaprzeczeniu ojcostwa męża lub byłego męża matki. 
 2. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć przed każdym kierownikiem usc, przed sądem opiekuńczym,  a za granicą w polskim konsulacie.
 3. Uznać można dziecko tylko do 18 roku życia.
 4. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można dokonać przed lub po urodzeniu dziecka.
 5. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa rodziców nieletnich może nastąpić tylko w sądzie opiekuńczym.
 6. Dziecko może nosić nazwisko takie jak rodzice postanowią; matki, ojca, łączone obojga rodziców.
 7. Przy braku zgodnych oświadczeń rodziców dziecko nosi nazwisko łączone matki i ojca.
 8. Oświadczenie o uznaniu nie może zostać przyjęte w USC, gdy rodzice dziecka nie mają ukończonych 18 lat.
 9. Kierownik USC na pisemny wniosek matki lub ojca można wydać zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa (np. uznanie nienarodzonego) – zaświadczenie jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DZ.U.2012.788),
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego (DZ. U. 2014, poz. 1741 t.j.),
 3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (DZ.U.2015.225),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j.),
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (DZ.U.2015.194),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (DZ.U. 2014 poz. 1628 j.t.)

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa dziecka

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png