Zgłoszenie urodzenia dziecka

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Kto może załatwić sprawę?

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są:

 1. Rodzice dziecka (jeżeli pochodzi ono z małżeństwa – jedno z nich)
 2. Matka dziecka, jeżeli ukończyła 16 lat
 3. Przedstawiciel ustawowy matki dziecka lub opiekun, jeżeli  nie ukończyła 16 lat
 4. Pełnomocnik rodziców dziecka
 5. Matka dziecka wraz z mężczyzną, który chce uznać ojcostwo dziecka (w sytuacji prawnie dozwolonej)

Termin załatwienia sprawy

Od ręki.

Wymagane dokumenty

 1. Osoby zgłaszające urodzenie dziecka winny przedłożyć - dowody stwierdzające tożsamość (ważne dowody osobiste, paszporty)
 2. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa (jeśli dotyczy),
 3. Pełnomocnictwo - pisemne z podaniem imion dziecka. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju (jeśli dotyczy)

Opłaty

Bez opłat.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

 1. Można ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnictwo pisemne z podaniem imion dziecka. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.
 2. Nie można ustanowić pełnomocnika do złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa, czynność osobista.

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

Dodatkowe informacje

 1. Zgłoszenie noworodka dokonuje się w USC miejsca jego urodzenia.
 2. Urodzenie dziecka należy zgłosić w terminie 21 dni od daty sporządzenia karty urodzenia. W przypadku gdy dziecko urodziło się martwe zgłoszenie urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 3 dni od daty sporządzenia karty martwego urodzenia.
 3. Jeżeli nie dokonasz rejestracji w wyznaczonym wyżej terminie dziecko zostanie zarejestrowane z urzędu i imię dziecku zostanie nadane z urzędu. O fakcie rejestracji dziecka z urzędu Kierownik USC informuje rodziców dziecka.
 4. Po zarejestrowaniu dziecka Kierownik USC występuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o nadanie nr PESEL.
 5. Pamiętaj, że zgodnie z art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każde dziecko urodzone w trakcie trwania związku małżeńskiego lub urodzone w czasie 300 dni od prawomocności orzeczenia o rozwodzie lub separacji  oraz zgonu męża, korzysta z domniemania prawnego, że pochodzi od męża lub byłego męża matki. Domniemanie to można obalić tylko na drodze powództwa o zaprzeczenie ojcostwa (wniosek do sądu rejonowego). Można nadać tylko dwa imiona, imię nie może być ośmieszające,  zdrobniałe lub nieprzyzwoite; można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale jest zwyczajowo przypisane do danej płci.
 6. Jeżeli nie dokonasz wyboru imienia kierownik USC nada imię z urzędu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DZ.U.2012.788),
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego (DZ. U. 2014, poz. 1741 t.j.),
 3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (DZ.U.2015.225),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j.),
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (DZ.U.2015.194),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (DZ.U. 2014 poz. 1628 j.t.)

Formularz do pobrania

Nie dotyczy

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png