Zawarcie związku małżeńskiego w USC i jego rejestracja (ślub cywilny)

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

ZAWARCIE ZWIAZKU MAŁŻEŃSKIEGO W USC I JEGO REJESTRACJA

/ŚLUB CYWILNY/

Kto może załatwić sprawę?

 1. Kobieta: ukończone 18 lat (W przypadku nie ukończenia 18 lat, za zgodą sądu opiekuńczego jeśli ukończyła lat 16),
 2. Mężczyzna ukończone 18 lat.

Termin załatwienia sprawy

Nupturienci uzgadniają termin zawarcia małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego. Małżeństwo nie może być zawarte wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentów. W uzasadnionych przypadkach można złożyć wniosek o skrócenie okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty wymagane do zgłoszenia zamiaru zawarcia związku małżeńskiego: dokumenty, stwierdzające tożsamość (ważny paszport lub dowód osobisty)
 2. Dokumenty wymagane przy zawarciu związku małżeńskiego: dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport), osób zawierających związek  małżeński i świadków.
 3. Pełnomocnictwo - w tej sprawie działa tylko przy złożeniu stosownych dokumentów wraz z zapewnieniem strony, czyli zapewnieniem złożonym przed innym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w polskim konsulacie dla przebywających za granicą. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.)

Opłaty

 1. Opłata:
 • Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
 • Za skrócenie terminu oczekiwania na ślub - 39 zł
 • Złożenie oświadczeń w innym miejscu niż USC na wniosek przyszłych małżonków dodatkowo - 1000 zł
 1. W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa),
 2. Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu
 3. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
 4. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy

 

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Załatwienie sprawy wiąże się z osobistym przybyciem do usc osób zainteresowanych - nupturientów.

 1. Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu stosownych dokumentów wraz z zapewnieniem strony, czyli zapewnieniem złożonym przed innym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w polskim konsulacie dla przebywających za granicą. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju (wzór pełnomocnictwa do pobrania wyżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").
 2. Pełnomocnictwo przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński- za zezwoleniem sądu (sąd rejonowy) - ślub, gdzie nieobecnego nupturienta zastępuje pełnomocnik. Zezwolenie sądu nie zwalnia osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo od złożenia wymienionych dokumentów a w szczególności zapewnienia złożonego albo w innym usc w kraju lub w polskim konsulacie.

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Dodatkowe informacje

 1. Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC w kraju. Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi. Ustawowy okres oczekiwania na zawarcie małżeństwa w  USC wynosi miesiąc od dnia złożenia dokumentów i zapewnienia. Zapewnienie o braku przeszkód prawnych wyłączających zawarcie związku małżeńskiego ważne jest 6 miesięcy od daty złożenia.
 2. Każdy z nupturientów (osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo)  może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa; małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.
 3. Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem usc w obecności świadków (dwóch), świadkiem może być tylko osoba pełnoletnia.
 4. Tekst oświadczenia: „ Świadomy/świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa   uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z... i przyrzekam, że uczynię wszystko,  aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe”
  Złożenie owych oświadczeń następuje zgodnie z prawem z zachowaniem uroczystej formy, stojąc. 
 5. W uzasadnionych przypadkach zawarcie związku małżeńskiego może nastąpić poza lokalem USC jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński jest w stanie zagrożenia życia albo jest pozbawiona wolności.
 6. Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo kierownik USC może przyjąć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem, w miejscu zapewniającym zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz zapewniającym bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (dodatkowa opłata).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 8 grudnia 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015.225). 
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788 j.t.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U.2013.267 j.t.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628.j.t. z późn.zm.)

Formularz do pobrania

Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png