Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym (tzw. ślub konkordatowy)

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

ZAWARCIE ZWIAZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO WYWIERAJĄCEGO SKUTKI W PRAWIE CYWILNYM – TZW. ŚLUB KONKORDATOWY

Kto może załatwić sprawę?

 1. Kobieta: ukończone 18 lat (w przypadku nie ukończenia 18 lat, za zgodą sądu opiekuńczego jeśli kobieta ukończyła 16 lat),
 2. Mężczyzna ukończone 18 lat.
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia składają osoby zainteresowane – osobiście w dowolnym USC.
 4. Pełnomocnictwo - w tej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia  - pod warunkiem że pełnomocnik składa  zapewnienia stron, czyli zapewnienia podpisane w obecności innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub w polskim konsulacie dla przebywających za granicą. Pełnomocnictwo pisemne. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni jeśli wydanie zaświadczenia oparte jest na aktach znajdujących się w tutejszym USC, do 10 dni jeśli wydanie zaświadczenia uwarunkowane jest wydobyciem aktu stanu cywilnego z innego USC, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport).
 2. Nieletnie kobiety: prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 3. Dowód opłaty skarbowej uiszczonej na konto właściwego USC (miejsca zawarcia małżeństwa).
 4. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy (do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego którego załącznikiem są  spisane   zapewnienia, można ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnictwo pisemne. Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia  - pod warunkiem że pełnomocnik składa zapewnienia stron spisane w innym USC w kraju  lub polskim konsulacie.  Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.)

Opłaty

 1. Opłata:

Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł. Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem.

W przypadku  jeżeli  małżeństwo jest zawierane poza Gminą Łubniany – należy wnieść opłatę na konto urzędu gdzie będzie sporządzony akt małżeństwa.

 1. W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa),

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

 1. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy

 

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

 1. Uzyskanie żądanego zaświadczenia wiąże się z osobistym przybyciem do USC osób  zainteresowanych. Złożeniu zapewnień o nieistnieniu okoliczności do zawarcia małżeństwa i wyborze nazwisk noszonych po wstąpieniu w związek małżeński.
 2. Nie mogący przybyć do właściwego USC mogą złożyć zapewnienia w innym USC w kraju a przebywający za granicą w polskim konsulacie.
 3. Natomiast do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego którego załącznikiem są  spisane   zapewnienia, można ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnictwo pisemne. Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia  - pod warunkiem że pełnomocnik składa zapewnienia stron spisane w innym USC w kraju  lub polskim konsulacie.  Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Dodatkowe informacje

 1. Osoby planujące zawrzeć związek małżeński tzw. ślub konkordatowy winny wystąpić o wydanie następującego dokumentu: Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Podstawą wydania w/w zaświadczenia jest złożenie zapewnienia o braku jakichkolwiek przeszkód prawnych wyłączających zawarcie związku małżeńskiego – ważne 6 miesięcy.
 2. Wniosek  o wydanie  takiego zaświadczenia składają  osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński (nupturienci) w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
 3. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wydania. Opłatę skarbową wnosi się wraz z wnioskiem. Wpłaty należy dokonać na konto tego urzędu w którym  będzie  sporządzony  akt małżeństwa (miejsca zwarcia małżeństwa).
 4. Każdy z nupturientów (osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo)  może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa; małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 8 grudnia 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015.225). 
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788 j.t.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U.2013.267 j.t.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628.j.t. z późn.zm.)

Formularz do pobrania

Nie dotyczy.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png