Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem przed kierownikiem USC (ślub cywilny)

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

ZAWARCIE ZWIAZKU MAŁŻEŃSKIEGO Z CUDZOZIEMCEM

PRZED KIEROWNIKIEM USC (ŚLUB CYWILNY)

Kto może załatwić sprawę?

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński (nupturienci)

Termin załatwienia sprawy

Nupturienci uzgadniają termin zawarcia małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego. Małżeństwo nie może być zawarte wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentów. W uzasadnionych przypadkach można złożyć wniosek o skrócenie okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego..

Wymagane dokumenty

 1. Cudzoziemiec winien dostarczyć:
 • Dokument urodzenia /oryginał wraz z tłumaczeniem przysięgłym/.
 • Akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu lub akt małżeństwa i dokument potwierdzający jego ustanie, unieważnienie lub potwierdzający nieistnienie małżeństwa.
 • Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą. Dokument taki oprócz danych osobowych i stanu cywilnego cudzoziemca  winien zawierać stwierdzenie, że zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem ma możność zawarcia związku małżeńskiego w Polsce z Polką. Po dokument  należy zwrócić się do swojego urzędu stanu cywilnego lub swojej placówki dyplomatycznej znajdującej się na terenie Polski.  Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) winien przedłożyć zwolnienie z wymogu przedłożenia takiego dokumentu. Zwolnienia wydają sądy rejonowe na wniosek cudzoziemca.
 • Ważny paszport (obywatele UE ważny paszport albo dowód osobisty).
 1. Strona będąca obywatelem Polski przedkłada dokument stwierdzający tożsamość.
 2. Osoba nie posługująca się językiem polskim zgłasza się do urzędu stanu cywilnego - celem spisania zapewnienia jak również na sam ślub  - w towarzystwie tłumacza przysięgłego takiego języka  jakim się biegle posługuje.
 3. Jeżeli strony wnoszą o skrócenie okresu oczekiwania winny złożyć podanie z uzasadnieniem.
 4. Dokumenty wymagane przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek  małżeński (ceremonia ślubna) - dokument stwierdzający tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport), osób zawierających związek  małżeński i świadków
 5. Świadkiem może być tylko osoba pełnoletnia - świadek nie posługujący się językiem polskim stawia się w obecności tłumacza przysięgłego.
 6. Pełnomocnictwo - (jeśli dotyczy) w tej sprawie działa tylko przy złożeniu stosownych dokumentów wraz z zapewnieniem nupturientów, czyli (zapewnienie podpisane w obecności innego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju  lub pracownika polskiego konsulatu w przypadku nupturienta  zza granicy). Pełnomocnictwo udzielone pisemnie. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.)

Opłaty

 1. Opłata:
 • Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
 • Za skrócenie terminu oczekiwania na ślub - 39 zł
 • Złożenie oświadczeń w innym miejscu niż USC na wniosek przyszłych małżonków dodatkowo - 1000 zł
 1. W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa),
 2. Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu
 3. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
 4. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy

 

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Załatwienie sprawy wiąże się z osobistym przybyciem do usc osób zainteresowanych - nupturientów.

 1. Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu stosownych dokumentów wraz z zapewnieniem strony, czyli zapewnieniem złożonym przed innym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w polskim konsulacie dla przebywających za granicą. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju (wzór pełnomocnictwa do pobrania wyżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").
 2. Pełnomocnictwo przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński- za zezwoleniem sądu (sąd rejonowy) - ślub, gdzie nieobecnego nupturienta zastępuje pełnomocnik. Zezwolenie sądu nie zwalnia osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo od złożenia wymienionych dokumentów a w szczególności zapewnienia złożonego albo w innym usc w kraju lub w polskim konsulacie.

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Dodatkowe informacje

 1. Strony winny zgłosić się na minimum miesiąc przed planowaną datą ślubu (wymóg ustawowy) z stosownymi dokumentami w celu podpisania zapewnienia. Zapewnienie o barku przeszkód prawnych wyłączających zawarcie związku małżeńskiego ważne jest 6 miesięcy od daty złożenia. Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC w kraju. Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi.
 2. Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa; małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.
 3. Nie posługujący się j. polskim cudzoziemiec załatwia wszystkie  formalności (również ślub) w towarzystwie tłumacza przysięgłego języka jakim się biegle posługuje.
 4. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC następuje po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w obecności świadków (dwóch). Świadkiem może być tylko osoba pełnoletnia.
 5. Tekst oświadczenia: „Świadomy/świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuje w związek małżeński z … i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”
 6. Złożenie owych oświadczeń następuje zgodnie z prawem z zachowaniem uroczystej formy, stojąc. 
 7. W uzasadnionych przypadkach zawarcie związku małżeńskiego może nastąpić poza lokalem USC jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński jest w stanie zagrożenia życia albo jest pozbawiona wolności.
 8. Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo kierownik USC może przyjąć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem, w miejscu zapewniającym zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz zapewniającym bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (dodatkowa opłata).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 8 grudnia 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015.225). 
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788 j.t.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U.2013.267 j.t.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628.j.t. z późn.zm.).

Formularz do pobrania

Nie dotyczy.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png