Związek Małżeński poza granicą kraju

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

ZAWARCIE ZWIAZKU MAŁŻEŃSKIEGO Z CUDZOZIEMCEM

PRZED KIEROWNIKIEM USC (ŚLUB CYWILNY)

Kto może załatwić sprawę?

 1. Kobieta: ukończone 18 lat /w przypadku nie ukończenia 18 lat, za zgodą sądu opiekuńczego jeśli kobieta ukończyła 16 lat.
 2. Mężczyzna ukończone 18 lat.
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się osobiście. Polacy przebywający za granicą z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zwracają się do najbliższej polskiej placówki konsularnej.
 1. W tym wypadku konieczne będzie przedstawienie odpisów aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny wnioskodawcy:

Panna/kawaler przedkładają

 • odpis skrócony aktu urodzenia.

       Wdowa/wdowiec przedkładają:

 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.

       Rozwiedziona/rozwiedziony przedkładają:

 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub odpis aktu małżeństwa i dokument potwierdzający jego ustanie, unieważnienie albo stwierdzający nieistnienie małżeństwa, 
 1. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego współmałżonka.
 1. Pełnomocnictwo - w tej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia  - pod warunkiem, że pełnomocnik składa  zapewnienie wnioskodawcy, podpisane w obecności innego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju  lub  w polskim konsulacie wraz pozostałymi dokumentami. Pełnomocnictwo pisemnie. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni jeśli wydanie zaświadczenia oparte jest na aktach znajdujących się w tut. USC, do 10 dni jeśli wydanie zaświadczenia uwarunkowane jest wydobyciem aktu stanu cywilnego z innego USC, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 2. Dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszportu, bezpaństwowiec stosowny ważny dokument stwierdzający tożsamość bezpaństwowca, ponadto bezpaństwowiec przedkłada:
 1. Panna/kawaler przedkładają
 • odpis skrócony aktu urodzenia.

       Wdowa/wdowiec przedkładają:

 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.

       Rozwiedziona/rozwiedziony przedkładają:

 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub odpis aktu małżeństwa i dokument potwierdzający jego ustanie, unieważnienie albo stwierdzający nieistnienie małżeństwa, 
 1. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
 1. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) w tej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia  - pod warunkiem, że pełnomocnik składa  zapewnienie wnioskodawcy, podpisane w obecności innego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju  lub  w polskim konsulacie wraz pozostałymi dokumentami.  Pełnomocnictwo pisemnie. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.)

Opłaty

 1. Opłata:
 • Za zaświadczenie - 38 zł. Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem.
 1. W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa),
 2. Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu
 3. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
 4. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy

 

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

 1. Uzyskanie żądanego zaświadczenia wiąże się z osobistym przybyciem do USC osoby zainteresowanej. Przebywający  poza granicami kraju, składają wniosek w polskim konsulacie. Osobiste stawiennictwo związane jest z koniecznością złożenia zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, które stanowi podstawę wydania zaświadczenia.
 2. Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu wniosku i odbiorze zaświadczenia  - pod warunkiem, że pełnomocnik składa zapewnienie wnioskodawcy   podpisane w obecności innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub w polskim konsulacie. Wraz z pozostałymi dokumentami. Pełnomocnictwo  pisemne. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Dodatkowe informacje

 1. Osoba planująca zawrzeć związek małżeński za granicą może uzyskać Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć związek małżeński za granicą.
 2. Zaświadczenie może uzyskać obywatel polski  i bezpaństwowiec na stałe zamieszkały w Polsce.
 3. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wydania.
 4. Ważne!
  Upewnij się czy w kraju w którym zamierzasz zawrzeć małżeństwo będzie ten dokument konieczny, oraz jakie inne należy spełnić wymogi.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 8 grudnia 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628 j.t. z późn.zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015.225)

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png