Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (dotyczy państw UE)

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

WPISANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO POZA GRANICAMI RP (DOTYCZY PAŃSTW UE)

Kto może załatwić sprawę?

Osoba, której dotyczy orzeczony rozwód. Wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju. Pełnomocnictwo pisemne.

Termin załatwienia sprawy

Od 1 dnia do 30 dni a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy - Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (dot. państw UE, które ratyfikowały Rozporządzenie RE w sprawie wzajemnego uznawania wyroków rozwodowych)
 2. Oryginał wyroku rozwodowego, który zapadł  po 01.05.2004 r. w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, które ratyfikowały rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej z dn. 27.11.2003 r. nr 2201/2003, z klauzulą prawomocności (chyba że prawomocność wynika z treści wyroku) wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
 3. Świadectwo określone w art. 39 dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich wydawane na podstawie Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 27.11.2003 r. nr 2201/2003 wraz  z tłumaczeniem przysięgłym (świadectwo wydawane jest przez sąd, który orzekł rozwód).
 4. Dokument  stwierdzający tożsamość (ważny dowód osobisty lub  paszport).
 5. Pełnomocnictwo - Wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.

Opłaty

 1. Za wpisanie wzmianki rozwodzie - 11 zł. Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem.
 2. W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa),

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

 1. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy

 

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Sprawę można załatwić osobiście, korespondencyjnie oraz przez pełnomocnika/ pełnomocnictwo pisemne. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

Dodatkowe informacje

 1. Z wnioskiem o wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego w jednym z krajów UE po 1 maja 2004 r., należy wystąpić  do urzędu stanu cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa czyli sporządzenia aktu małżeństwa. 
 2. Ważne!
  Dotyczy wszystkich państw UE za wyjątkiem Danii.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz. U. UE.L. z 2003 r. nr 338, poz. 1) - rozporządzenia nie ratyfikowała Dania,
 2. Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j.),
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego , sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U.Nr 136.poz.884,z późn.zm).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, t. j. z późn. zm.)

Formularz do pobrania

Wniosek o wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (dot. państw UE, które ratyfikowały Rozporządzenie RE w sprawie wzajemnego uznawania wyroków rozwodowych)

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png