Zgon. Rejestracja zgonów – sporządzenie aktu zgonu

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

REJESTRACJA ZGONÓW – SPORZADZANIE AKTU ZGONU

Kto może załatwić sprawę?

 1. Pozostały małżonek
 2. Krewni zstępni / krewni wstępni / krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
 3. Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia
 4. Szpital lub inny zakład jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie
 5. Każdy kto posiada kartę zgonu i pełnomocnictwo osób uprawnionych do otrzymania odpisów z aktu stanu cywilnego
 6. Upoważniony pracownik publicznej uczelni medycznej albo uczelni publicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych

Termin załatwienia sprawy

Od ręki przy zgłoszeniu

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgonu wystawiona przez placówkę służby zdrowia.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej lub paszport.
 3. Dowód osobisty współmałżonka dla osób pozostających w związku małżeńskim, jeżeli jest dostępny.
 4. Dowód osobisty osoby, która zgłasza zgon.
 5. Paszport lub książeczkę wojskową osoby zmarłej, jeżeli są dostępne.
 6. Pełnomocnictwo (jeśli ustanowiono pełnomocnika. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.)

Opłaty

 1. Sporządzenie aktu zgonu nie podlega opłacie.
 2. W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa),

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

 1. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy

 

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Załatwienie sprawy wiąże się z osobistym przybyciem do USC z kartą zgonu. Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo pisemne.

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

Dodatkowe informacje

 1. Zgon należy zarejestrować natychmiast po otrzymaniu od lekarza karty zgonu, w USC właściwym dla miejsca, w którym zgon nastąpił.
 2. Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.02.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015.poz.225).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015 poz.194).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j.)
 5. Ustawa z dnia 16.11.2006 r . o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628 j.t.).

Formularz do pobrania

Nie dotyczy.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png