Wpisanie zagranicznego wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (nie dotyczy państw UE)

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

WPISANIE ZAGRANICZNEGO WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO POZA GRANICAMI RP (NIE DOTYCZY PAŃSTW UE)

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba, której dotyczy orzeczony rozwód.
 2. Można  ustanowić pełnomocnika – pełnomocnictwo  pisemne. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.

Termin załatwienia sprawy

Od 1 dnia do 30 dni a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy - Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpisanie wyroku orzeczonego poza granicami RP (dot. państw nie należących do UE na zasadach wzajemności)
 2. Oryginał wyroku rozwodowego (państwa nie należącego do UE) zapadłego po 01.07.2009 r. wraz z tłumaczeniem przysięgłym, Dokument stwierdzający że wyrok, jest prawomocny, chyba że prawomocność wynika z jego treści wraz z tłumaczeniem przysięgłym,    
 3. W przypadku wyroku zaocznego dokument stwierdzający, że wezwanie zostało pozwanemu należycie doręczone wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
 4.  Dokument  stwierdzający tożsamość (ważny dowód osobisty lub  paszport).
 5. Pełnomocnictwo. Wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.

Opłaty

 1. Za wpisanie wzmianki rozwodzie - 11 zł. Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem.
 2. W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa),

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

 1. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy

 

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Sprawę można załatwić osobiście, korespondencyjnie oraz przez pełnomocnika/ pełnomocnictwo pisemne. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

Dodatkowe informacje

 1. Z wnioskiem o wpisanie zagranicznego wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP należy wystąpić  do urzędu stanu cywilnego  miejsca zawarcia małżeństwa czyli miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.
 2. Wyrok rozwodowy, który zapadł po 1 lipca 2009 r. za granicą (nie dotyczy państw unii europejskiej) jest skuteczny na obszarze RP i podlega uznaniu z mocy prawa oraz wpisaniu w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce sporządzenia aktu małżeństwa.
 3. Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
 • nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
 • Zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
 • pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
 • strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
 • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
 • jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
 • uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Podstawa prawna

 1. Umowy międzynarodowe o obrocie  cywilno-prawnym.
 2. Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm),
 3. Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j.)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U.Nr 136.poz.884,z późn.zm),
 6. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, t. j. z późn. zm.)

Formularz do pobrania

Wniosek o wpisanie wyroku orzeczonego poza granicami RP (dot. państw nie należących do UE na zasadach wzajemności)

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png