Zmiana imienia i nazwiska

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zamierzająca zmienić nazwisko, imię.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego od 1 do 30 dni, w  sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zmianę imienia i nazwiska
 2. Należy złożyć oświadczenie, że w tej samej sprawie nie złożono wniosku wcześniej do innego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
 3. Wskazać kierownika USC gdzie został sporządzony akt urodzenia.
 4. Wskazać kierownika gdzie został sporządzony akt małżeństwa.
 5. Wskazać kierownika USC gdzie został sporządzony akt urodzenia dziecka.
 6. Dowód opłaty skarbowej
 7. Postanowienie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą
 8. Orzeczenie sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na wystąpienie z wnioskiem o zmianę imienia i nazwiska
 9. Inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie.
 10. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku - wniosek z poświadczonym notarialnie podpisem wnioskodawcy. Pełnomocnictwo pisemne. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.)

Opłaty

 1. Opłata – 37 zł
 2. W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa),

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

 1. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy

 

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo pisemne.

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

Dodatkowe informacje

 1. Wniosek o zmianę imienia i (lub) nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami, w szczególności gdy
 • wnioskodawca nosi imię i (lub) nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, o brzmieniu niepolskim lub nazwisko posiadające formę imienia;
 • pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa, lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione.
 1. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami kraju mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska , wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma być przekazany.
 2. Wniosek może być złożony korespondencyjnie jeżeli podpis wnioskodawcy został notarialnie poświadczony.
 3. Na zmianę imienia, nazwiska dziecka zgodę wyrażają oboje rodzice, dziecko mające 13 lat również wyraża zgodę na zmianę.
 4. Wniosek może złożyć osoba posiadająca obywatelstwo polskie i bezpaństwowiec, jeśli posiada w Polsce miejsce stałego pobytu oraz cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy.
 5. Wniosek  musi zawierać nr PESEL jeżeli został nadany.
 6. Wniosek musi zawierać uzasadnienie (nie można ubiegać się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, chyba że nazwisko to było w rodzinie).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz.1414).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884, z późń. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.02.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz   akt  zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015.225)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j.).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. 2015 poz. 194).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628).

Formularz do pobrania

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska - małoletniego

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png