Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W dniu 29 lutego 2024 r. Rada Gminy Łubniany podjęła uchwałę nr LXIII/436/24 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Łubniany polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 6 marca 2024 r., poz. 685).

W związku z podjętą uchwałą Wójt Gminy Łubniany informuje o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 1. Kto może ubiegać się o dotację?

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające ścieki bytowe, zamieszkałe na terenie gminy Łubniany i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Ponadto dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na nieruchomościach położonych poza obszarami aglomeracji wyznaczonymi na terenie gminy Łubniany zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zmianami), na których jednocześnie plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość budowy tego typu instalacji. Poza granicami aglomeracji znajdują się między innymi:

 • miejscowość Grabie,
 • miejscowość Kobylno,
 • miejscowość Dąbrówka Łubniańska,
 • w miejscowości Łubniany: ul. Krzyżula, , ul. Polna, ul. Brzozowa, ul. Leśna,
 • w miejscowości Jełowa: ul. Leśna, ul. Młyńska – w części,
 • w miejscowości Brynica: ul. Ogrodowa, ul. Łubniańska – w części, ul. Młyńska – w części, ul. Stawowa – w części, ul. Opolska (Surowina).

Dokładne granice aglomeracji i tym samym możliwość uzyskania dotacji należy zweryfikować w Urzędzie Gminy Łubniany.

Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

 1. Termin składania wniosków.

Nabór wniosków będzie odbywał się w trybie ciągłym.

 1. Wysokość dotacji.

Wnioskodawca musi uzyskać dotację przed zrealizowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości do 4 000,00 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów całej inwestycji.

 1. Zakres dotacji.

Dotacją objęty będzie zakup i montaż fabrycznie nowych instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dofinansowaniu nie podlegają:

 • koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
 • koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Beneficjenta,
 • koszty transportu,
 • koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy dotacji z Gminą Łubniany oraz przed dniem wypłaty dotacji na konto mieszkańca.
 1. Kwalifikowanie wniosków do realizacji.

Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Łubniany według kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez Wnioskodawców zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania.

 1. Jak krok po kroku uzyskać dotację?

Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba fizyczna zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków powinna postępować według następującej kolejności:

 1. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym w Opolu,
 2. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46/2024 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28.03.2024 r. wraz z następującymi załącznikami:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości,
 • Zgoda/-y współwłaścicieli nieruchomości na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do podpisania umowy dotacji z Gminą Łubniany w imieniu wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (dotyczy nieruchomości, do których tytuł prawny posiadają dwie lub więcej osób),
 • Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starostwa Powiatowego w Opolu wraz z mapką przedstawiającą lokalizację instalacji oraz oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu.
 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję oceniającą wnioski następuje poinformowanie Wnioskodawcy o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania.
 2. Podpisanie umowy dotacji pomiędzy Beneficjentem a Gminą.
 3. Wypłata dotacji na konto Beneficjenta.
 4. Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.
 5. Złożenie w terminie 14 dni od zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków Rozliczenia końcowego zadania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 46/2024 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28.03.2024 r. wraz z następującymi załącznikami:*
 • Imienny dowód zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków oraz jej montażu (rachunek lub faktura VAT) wraz z potwierdzeniem zapłaty,
 • Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w Urzędzie Gminy Łubniany zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zmianami).

* - po złożeniu Rozliczenia końcowego zadania może zostać przeprowadzona kontrola wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków przez przedstawicieli Urzędu Gminy Łubniany.

UWAGA!!!

Inwestycję związaną z budową przydomowej oczyszczalni ścieków należy zakończyć i rozliczyć do końca roku, w którym podpisano umowę dotacji.


ZAŁĄCZNIKI:

PDF    Uchwała Nr LXIII/436/24 Rady Gminy Łubniany z dnia 29-02-2024 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Łubniany polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (390,78KB)

PDF    Zarządzenie Nr 46/2024 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28-03-2024 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków (1,14MB)

DOC1. Wniosek o udzielenie dotacji do przydomowej oczyszczalni ścieków.doc (63,50KB)

DOCX2. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości.docx (33,41KB)

DOCX3. Oświadczenie o braku sprzeciwu Starosty Opolskiego.docx (18,15KB)

DOC4. Wzór umowy dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.doc (50,50KB)

DOC5. Rozliczenie końcowe zadania - budowa przyd. oczysz. ścieków.doc (44,50KB)

DOC6. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.doc (64,50KB)

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png