Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej

HERB

URZĄD GMINY ŁUBNIANY

Referat Spraw Obywatelskich

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-583    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: meldunki@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 9

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek:
 • „Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego/czasowego”
 1. Przedłożyć do wglądu:
 • tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości,
 • oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane we wniosku (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, itp.), których kserokopię należy dołączyć do podania.

Opłaty

 1. Opłaty skarbowe:
  - 10 zł za wymeldowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony,
 2. Opłaty nie pobiera się  za wymeldowanie administracyjne prowadzone z urzędu.

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów (do 2 miesięcy w przypadku skomplikowanego postępowania - termin może ulec przedłużeniu).

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

Dodatkowe informacje

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, organy paszportowe, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych.

Decyzja jest doręczana stronom postępowania listownie za poświadczeniem odbioru.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze zm.)

Formularz do pobrania

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO/CZASOWEGO

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png