Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

HERB

 REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-576    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: melioracje@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Miejsce załatwienia sprawy

Pokój nr 24

Kto może załatwić sprawę?

Przedsiębiorca zamierzający uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego od 1 do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 2. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych.
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 4. Dokument potwierdzający prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (nie dotyczy przedsiębiorców figurujących w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym  tymczasowo przetrzymywane będą wyłapane zwierzęta.
 6. Dokumenty potwierdzające:
 • posiadanie atestowanych i specjalistycznych urządzeń oraz środków do humanitarnego i bezpiecznego wyłapywania bezdomnych zwierząt;
 • posiadanie przystosowanego pojazdu do przewozu wyłapanych zwierząt;
 • posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry w ilości umożliwiającej stałe świadczenie usług;
 • posiadanie odpowiednich pomieszczeń dla zwierząt na czas przekazywania ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 1. Kserokopię umów lub innego dokumentu wskazującego na posiadanie stałej możliwości przekazywania odłowionych zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 2. Kserokopia umowy lub innego dokumentu potwierdzającego współpracę z lekarzem weterynarii.
 3. Oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa:
 1. 616 zł – za wydanie zezwolenia;
 2. 308 zł – za przedłużenie terminu ważności lub zamianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem.
 1. Dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową w przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z ww. opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, a także poświadczone notarialnie lub wydane przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

 1. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany: 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo pisemne.

Tryb odwoławczy

Od  decyzji Wójta przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Dodatkowe informacje

UWAGA:
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty składane w postaci kserokopii powinny być potwierdzone za zgodnością z oryginałem przez Wnioskodawcę.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.).
 4. Uchwała nr XXVI/197/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Łubniany.
 5. Część III ust. 44 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628).

Formularz do pobrania

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png