Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

HERB

 REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-576    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: melioracje@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

Miejsce załatwienia sprawy

Pokój nr 24.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zamierzająca uzyskać zezwolenie na prowadzenie hodowli lub na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego od 1 do 30 dni, w  sprawach skomplikowanych 2 miesiące.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód metryka).
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
 4. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia:
 1. 616 zł – w związku z prowadzaniem działalności gospodarczej;
 2. 82 zł – pozostałe.
 1. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
 1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. jednostki budżetowe;
 3. jednostki samorządu terytorialnego;
 4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 6. osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.
 1. Dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową w przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z ww. opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, a także poświadczone notarialnie lub wydane przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

 1. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany: 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo pisemne.

Tryb odwoławczy

Od  decyzji Wójta przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Dodatkowe informacje

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 1. amerykański pit bull terrier;
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 3. buldog amerykański;
 4. dog argentyński;
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 6. tosa inu;
 7. rottweiler;
 8. akbash dog;
 9. anatolian karabash;
 10. moskiewski stróżujący;
 11. owczarek kaukaski.

Wniosek o wydanie zezwolenia składa się we właściwym urzędzie ze względu na planowane miejsce do prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną.

W ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany właściciel psa jest zobowiązany do powiadomienia organu wydającego zezwolenie o zmianie określonego miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną, a także o zbyciu lub śmierci zwierzęcia lub zwierząt ujętych w decyzji.

Właściciel psa zobowiązany jest do przedstawienia wydanej decyzji właścicielowi lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzona będzie hodowla lub utrzymywany pies rasy uznawanej za agresywną.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (t. j.  Dz. U.  z 2013 r. poz. 856 ze zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm).

Formularz do pobrania

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png