Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

HERB

 Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-591    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: odpady@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 1

Kto może załatwić sprawę?

Obowiązek złożenia deklaracji oraz ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszą:

 1. właściciele nieruchomości, rozumiani także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,
 2. jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

W Gminie Łubniany, obowiązkiem złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zostały objęte nieruchomości niezamieszkałe m.in.: przedsiębiorstwa, instytucje, restauracje, obiekty noclegowe, sklepy, szkoły, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, itp. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się na dotychczasowych zasadach, czyli właściciel nieruchomości niezamieszkałej obowiązany jest posiadać umowę indywidualną z firmą wywozową wpisaną do rejestru podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Łubniany. Rejestr podmiotów dostępny jest na www.lubniany.pl

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniona deklaracja.
 2. Dokument pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

 1. Właściciel lub pełnomocnik - pełnomocnictwo pisemne.

Istnieje również możliwość przesłania elektronicznego formularza za pomocą skrzynki podawczej dostępnej na platformie internetowej www.epuap.gov.pl.

Opłaty

 1. Złożenie deklaracji jest zwolnione z opłat.
 2. W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł opłata skarbowa (za wyjątkiem osób ustawowo zwolnionych z opłaty skarbowej). Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
 3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łubniany.

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

 1. Po złożeniu deklaracji właściciel nieruchomości obowiązany jest ponosić z góry do 15-go dnia każdego miesiąca bez wezwania, miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Łubniany na otrzymany indywidualny rachunek bankowy (wzór nr XX 8897 0004 3333 5200 0XXX XXXX ) lub na rachunek nr 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002 w tytule wpłaty podając:  imię i nazwisko lub nazwa składającego deklarację, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miesiąc i rok lub okres za który dokonywana jest opłata.

Zmiana deklaracji

W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji należy w ciągu 14 dni złożyć do Wójta Gminy Łubniany nową deklarację i uzasadnić przyczyny zmian.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

 1. Ustawia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.783)

Uchwały Rady Gminy Łubniany dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Łubniany   

 • Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
 • Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Uchwała Nr V/33/15.pdf Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 • Uchwała Nr X/68/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Formularz do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularz elektroniczny

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png