Przyjmowanie wniosków o wykreślenie wpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

HERB

 REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-594    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: handel@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYKREŚLENIE WPISU Z  CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 5

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zamierzająca dokonać wykreślenia z CEIDG.

Termin załatwienia sprawy

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG, pod warunkiem że wniosek zostanie złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest niepoprawny, a został złożony;

 • w Urzędzie – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienie, a w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania
 • elektronicznie – system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności wniosku.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) – wypełniony w odpowiednich częściach.
 2. Dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości  wnioskodawcy – do wglądu;

Wniosek CEIDG-1 dostępny jest w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (pok. nr 5, parter)

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo pisemne.

Tryb odwoławczy

Czynności związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG  są czynnościami materialno-technicznymi, od których nie przysługuje odwołanie.

Dodatkowe informacje

 1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
 2. Dane zawarte w CEIDG nie mogą być z niej usunięte. Wykreślenie wpisu w CEIDG nie oznacza usunięcia danych.
 3. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku;
 • gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
 • stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
 • niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne;
 • gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.
 1. Wniosek o wykreślenie  wpisu w CEIDG można złożyć w wybranych przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłać listem poleconym.

Wniosek wysłany listem poleconym opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

 1. Wniosek może być też przesłany na pomocą formularza dostępnego na stronie (www.firma.gov.pl) lecz podpis wniosku następuje w urzędzie. Wniosek składany w ten sposób opatrzony jest podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
 2. Organ gminy, przyjmując wniosek, potwierdza tożsamość wnioskodawcy i za pokwitowaniem, potwierdza  przyjęcie wniosku, następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, podpisuje go i przesyła do CEIDG.
 3. W przypadku składania wniosku za pomocą formularza elektronicznego (w sposób o którym mowa pkt.3) potwierdzenie złożenia wniosku system teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.)

Formularz do pobrania

https://prod.ceidg.gov.pl/ -> „Formularze i instrukcje”

Formularz elektroniczny https://prod.ceidg.gov.pl/ -> „Formularze i instrukcje”

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png