Przyjmowanie wniosków o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

HERB

 REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-594    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: handel@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 5

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zamierzająca dokonać zawieszenia/wznowienia działalności gospodarczej w CEIDG.

Termin załatwienia sprawy

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG, pod warunkiem że wniosek zostanie złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest poprawny, a został złożony;

 • w Urzędzie – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienie, a w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania
 • elektronicznie – system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności wniosku.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) – wypełniony w całości.
 2. Dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości  wnioskodawcy – do wglądu.

Wniosek CEIDG-1 dostępny jest w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (pok. nr 5, parter)

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa – pełnomocnictwo pisemne.

Tryb odwoławczy

Czynności związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG  są czynnościami materialno-technicznymi, od których nie przysługuje odwołanie.

Dodatkowe informacje

 1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres  od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie miesiąc luty, za minimalny okres zawieszenia przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.
 2. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności  gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może  zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub w kilku takich spółkach.
 3. Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje zawsze na wniosek przedsiębiorcy.
 4. Wniosek o wpis  do CEIDG o zawieszenie/wznowienie działalności  można złożyć w wybranych przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście  albo wysłać listem poleconym.

Wniosek wysłany listem poleconym opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

 1. Wniosek można złożyć również za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl),w Biuletynie Informacji Publicznej  ministra właściwego do spraw  gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wniosek składany w ten sposób opatrzony jest podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą  kwalifikowanego certyfikatu.
 2. Organ gminy, przyjmując wniosek, potwierdza tożsamość wnioskodawcy i za pokwitowaniem, potwierdza przyjęcie wniosku, następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, podpisuje go i przesyła do CEIDG.
 3. Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie;
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego(NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
 1. W przypadku składania wniosku za pomocą formularza elektronicznego (w sposób, o którym mowa w pkt. 3) potwierdzenie złożenia wniosku system  teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.)

Formularz do pobrania

https://prod.ceidg.gov.pl/ -> „Formularze i instrukcje”

Formularz elektroniczny https://prod.ceidg.gov.pl/ -> „Formularze i instrukcje”

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png