Przyjmowanie wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

HERB

 REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-594    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: handel@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 5

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zamierzająca dokonać wpisu do CEIDG.

Termin załatwienia sprawy

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG, pod warunkiem że wniosek zostanie złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest poprawny, a został złożony;

 • w Urzędzie – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienie, a w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania
 • elektronicznie – system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności wniosku.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) – wypełniony w całości.
 2. Dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości  wnioskodawcy – do wglądu;

Wniosek CEIDG-1 dostępny jest w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (pok.nr 5, parter)

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo pisemne.

Tryb odwoławczy

Czynności związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG  są czynnościami materialno-technicznymi, od których nie przysługuje odwołanie.

Dodatkowe informacje

 1. Wniosek o wpis do CEIDG można w wybranych przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście  albo wysłać listem poleconym.

Wniosek wysłany listem poleconym opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

 1. Wniosek można złożyć również za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej  ministra właściwego do spraw  gospodarki oraz za pośrednictwem  elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wniosek składany w ten sposób opatrzony jest podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą  kwalifikowanego certyfikatu.
 2. Organ gminy, przyjmując wniosek, potwierdza tożsamość wnioskodawcy i za pokwitowaniem, potwierdza przyjęcie wniosku, następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, podpisuje go i przesyła do CEIDG.
 3. Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie;
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego(NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.)

Formularz do pobrania

https://prod.ceidg.gov.pl/ -> „Formularze i instrukcje”

Formularz elektroniczny

https://prod.ceidg.gov.pl/ -> „Formularze i instrukcje”

Załączniki

https://prod.ceidg.gov.pl/ -> „Formularze i instrukcje”

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png