Poświadczenie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.)

HERB

 REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-594    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: handel@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

POŚWIADCZENIE DANYCH ZE ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY PROWDZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED DNIEM 1 LIPCA 2011 R.)

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 5

Kto może załatwić sprawę?

Osoba, która chce udokumentować prowadzenie działalności a dokumenty jej zaginęły.

Termin załatwienia sprawy

Tryb ustawowy przewiduje 7 dni na wydanie zaświadczenia, jednak w większości  przypadków zaświadczenie wydane jest ‘’od ręki’’ przy zgłoszeniu.

Wymagane dokumenty

Podanie o wydanie zaświadczenia poświadczającego dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej.

Podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w pok. nr 5 (parter).

Opłaty

  • od wydanego zaświadczenia 17 zł

Do wniosku należy dołączyć imienny  dowód  uiszczenia  opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Gminy w Łubnianach (I piętro) lub na rachunek bankowy Gminy Łubniany nr; BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0257 0002 (należy podać; imię, nazwisko, adres  oraz czego opłata dotyczy).

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo pisemne.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Łubniany  w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Zażalenie należy składać w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (parter pok. nr 5) lub w Sekretariacie (I piętro) Urzędu Gminy Łubniany. 

Dodatkowe informacje

Zaświadczenie potwierdzające dane ze zbioru  ewidencji działalności gospodarczej

Wydawane są tylko tym osobom, które zakończyły wykonywanie działalności gospodarczej przed  dniem 1 lipca 2011 r. Aktualność wpisu przedsiębiorcy figurującego w CEIDG potwierdza się bezpośrednio na stronie CEIDG-www.firma.gov.pl (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez sam tylko podgląd lub wydruk, który nie wymaga podpisu. 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. u. 2004 r. Nr 173, poz. 1808 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png