Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

HERB

 REFERAT PROMOCJI I TURYSTYKI

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-579    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: handel@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 22

Kto może załatwić sprawę?

Przedsiębiorca, który chce pozyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na naszym terenie.

Termin załatwienia sprawy

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Zezwolenie wydawane jest po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punku sprzedaży z uchwałami rady gminy. Komisja obowiązana jest wyrazić opinię niezwłocznie ,nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej żądania.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 • pisemną zgodę właściciela , użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu  zakładu.

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Referacie Promocji i Turystyki (II piętro pok. nr 22).

Opłaty

Opłaty podstawowe za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą;

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa
 3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.


Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży  poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczyć oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży  napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz ci, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyższych wartości, wnoszą opłatę w wysokości podstawowej.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłatę należy uiścić w kasie tut. Urzędu (I piętro) lub na  rachunek bankowy Gminy Łubniany;

BS Łubniany Nr 28 8897 0004 2001 0257 0002

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo pisemne.

Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania decyzji o odmowie zezwolenia, od decyzji przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Łubniany. Odwołanie należy składać w Referacie Promocji i Turystyki (II piętro pok. nr 22) lub w Sekretariacie (I piętro) tut. Urzędu.

Dodatkowe informacje

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na czas oznaczony nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku  sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie krótszy niż 4 lata.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
 • Uchwała Nr XXI/147/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/141/12 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/38//03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5%, z wyjątkiem piwa, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany.
Formularz do pobrania Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png