Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

HERB

 REFERAT PROMOCJI

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-579    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: handel@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 22

Kto może załatwić sprawę?

Osoba, która chce pozyskać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na naszym terenie.

Termin załatwienia sprawy

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Zezwolenie wydawane jest po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punku sprzedaży z uchwałami rady gminy. Komisja obowiązana jest wyrazić opinię niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej żądania.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (parter pok. nr 5).

Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i tak:

  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 43,75 zł
  • pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 43,75 zł
  • pow. 18% zawartości alkoholu – 175,00 zł

Opłatę należy uiścić w kasie tut. Urzędu (I piętro) lub na  rachunek bankowy Gminy Łubniany:

BS Łubniany Nr 28 8897 0004 2001 0257 0002

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa – pełnomocnictwo pisemne.

Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania decyzji o odmowie zezwolenia, od decyzji przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Łubniany. Odwołanie należy składać w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (parter pok. nr 5) lub w Sekretariacie (I piętro) tut. Urzędu.

Dodatkowe informacje

Z wnioskiem o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą wystąpić przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenie wydawane jest na okres do dwóch dni.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
  • Uchwała Nr XXI/147/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/141/12 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/38//03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5%, z wyjątkiem piwa, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany.
Formularz do pobrania Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png