Podział nieruchomości

HERB

 Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-592    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail:

KARTA SPRAWY

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 11

Kto może załatwić sprawę?

Właściciel lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty

Zgodnie z art. 97 ust. 1 pkt 1a i 1b Ugn:

 1. Wniosek o podział
 2. Stwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości (elektroniczny odpis księgi wieczystej)
 3. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości
 4. Wstępny projekt podziału (zwolniony)
 5. Protokół z przyjęcia granic
 6. Wykaz zmian gruntowych
 7. Mapa z projektem podziału

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy, pok. 18). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Odbiór decyzji podziałowej może być:

 • osobisty przez wnioskodawcę,
 • przez upoważnionego geodetę,
 • za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663).
 3. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

Formularz do pobrania

Wniosek o podział nieruchomości

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png