Rozgraniczenie nieruchomości

HERB

 Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-592    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: geodezja@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 11

Kto może załatwić sprawę?

Właściciel lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o rozgraniczenie.
  2. Stwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości (elektroniczny odpis księgi wieczystej).
  3. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości.
  4. Wykaz właścicieli i władających gruntów przyległych.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Dodatkowe informacje

Odbiór decyzji rozgraniczającej może być:

  • osobisty przez wnioskodawcę,
  • przez upoważnionego geodetę,
  • za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy

Od decyzji nie służy odwołania, decyzja jest ostateczna. Strona może żądać przekazania decyzji w terminie 14 dni do Sądu Powszechnego.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 520).
  2. Rozporządzenie ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz rolnictwa i gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453).
  3. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j.  Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png