Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

HERB

 Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-592    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: geodezja@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

DZIERŻAWA GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 11

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana dzierżawą gruntów od gminy.

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydzierżawienie nieruchomości.

Załatwianie sprawy

Tryb przetargowy przy nowych dzierżawach, tryb bezprzetargowy przy kontynuacji dzierżawy.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy

  1. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny.
  2. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy

Tylko w przypadku trybu przetargowego. Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wniesiona za pośrednictwem Wójta do Wojewody Opolskiego. Skarga wnoszona jest w terminie 7 dni od zakończenia przetargu.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774).
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515).
  3. Uchwała Nr  XXVII/146/09 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png