Referat Spraw Obywatelskich

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
 
Dowody osobiste
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 9. Telefon: 77 427 05 83

Załatwiane sprawy:

 1. Wydawanie dowodu osobistego,
 2. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 3. Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego.

Ewidencja ludności
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 9. Telefon: 77 427 05 83

Załatwiane sprawy:

 1. Zameldowanie:
  1. na pobyt stały,
  2. na pobyt czasowy,
  3. na pobyt stały cudzoziemców,
  4. na pobyt czasowy cudzoziemców,
  5. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy.
 2. Wymeldowanie:
  1. z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  2. z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonane w formie dokumentu elektronicznego,
  3. z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej
 3. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy


Sprawy wojskowe
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 10B. Telefon: 77 427 05 88

Na stanowisku do spraw wojskowych prowadzi się:
 1. Rejestr osób o nieuregulowanym obowiązku do służby wojskowej;
 2. Rejestr mężczyzn i kobiet objętych rejestracją;
 3. Organizuje kwalifikację wojskową;
 4. Wypłaca świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe;
 5. Realizuje nakładanie i wykonanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych RP.
 
Wypłatę świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy realizuje się według następujących zasad:
 • Podstawa prawna: art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 827),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczególnych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000 r. nr 13 poz. 155).
Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Wójt Gminy na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń.
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego z tytułu utraconego wynagrodzenia.
 2. Załączniki:
 • zaświadczenie z Jednostki Wojskowej o odbywaniu ćwiczeń wojskowych, które musi zawierać: kwotę uposażenia, które żołnierz otrzymał z JW, stopień wojskowy, nazwisko i imię, imię ojca, PESEL, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń z uwzględnieniem ilości dni ćwiczeń,
 • zaświadczenie z zakładu pracy* lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego** (w przypadku żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą) lub zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy (w przypadku żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej).
* W przypadku żołnierza rezerwy zatrudnionego w zakładzie pracy zaświadczenie powinno zawierać:
 • stwierdzenie, że za okres ćwiczeń żołnierz nie otrzymał wynagrodzenia lub nie uzyskał dochodu oraz średnie wynagrodzenie netto z trzech ostatnich miesięcy podzielone przez 90.
** W przypadku żołnierza rezerwy prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą zaświadczenie z Urzędu Skarbowego powinno zawierać:
 • kwotę dochodu uzyskanego przez żołnierza za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzieloną przez 360.
Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie jakie żołnierz rezerwy otrzymał z Jednostki Wojskowej z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
 
UWAGA! Świadczenie pieniężne nie przysługuje żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe, jeżeli otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.
 
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI
7 dni. 
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Spraw Obywatelskich
 
V. UWAGI:
 1. w skład dochodu nie wchodzą obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych organów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i zobowiązań podatkowych (§ 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – Dz. U. z 2000 r. nr 13 poz. 155).
 2. w skład dochodu nie wlicza się premii, nagród i innych świadczeń oraz dodatków finansowych albo wartości świadczeń otrzymywanych w naturze (§ 8 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 1 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – Dz .U. z 2000 r. nr 13 poz. 155).
 3. do podstawy wymiaru świadczenia rekompensującego wlicza się kwoty ponoszonych przez żołnierza świadczeń alimentacyjnych lub odszkodowawczych nałożonych prawomocnym wyrokiem sądowym lub decyzją administracyjną (§ 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – Dz. U. z 2000 r. nr 13 poz. 155). 
 4. kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes ZUS (art. 119 a cyt. Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png