Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

HERB

 Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-591    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: srodowisko@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 1

Kto może załatwić sprawę?

 1. Posiadacz nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy – za zgodą właściciela tej nieruchomości.*
 2. Właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń (do tych urządzeń zalicza się: urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne).

* - zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Termin załatwienia sprawy Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawierający:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025),
  2. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
  3. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 • posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
 • nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,
 1. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
 2. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lubo krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025)*,
 2. Zgoda właściciela nieruchomości (nie dotyczy to wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym),

 3. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,

 4. Projekt planu:

  1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy,
  2. przesadzenia drzewa lub krzewu

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

* - Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo pisemne.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa.
  Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwolnione są z opłaty skarbowej.
 2. W przypadku działania przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
  Zwolnione z ww. opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, a także poświadczone notarialnie lub wydane przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.
 3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany: 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Dodatkowe informacje

Dokumenty składane w postaci kserokopii powinny być potwierdzone za zgodnością z oryginałem przez Wnioskodawcę.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Łubniany w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zmianami).

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z   2017 r. poz. 1257 ze zmianami).

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami).

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Wzór zgody właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu

Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do władania nieruchomością

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png