Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu

HERB

 Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-594    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: srodowisko@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA RZECZ INNEGO PODMIOTU

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 1

Kto może załatwić sprawę?

Inwestor planujący realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), dla którego wcześniej została wydana przez Wójta Gminy Łubniany decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na wniosek innego podmiotu.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację, do którego należy dołączyć:

 1. zgodę podmiotu, który uzyskał przenoszoną decyzję, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu,
 2. oświadczenie podmiotu, na rzecz którego przenoszona jest decyzja, o przyjęciu przez niego warunków określonych w przenoszonej decyzji.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo pisemne.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa.
  Za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 105 zł.

 2. W przypadku działania przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
  Zwolnione z ww. opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, a także poświadczone notarialnie lub wydane przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

 3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany: 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dodatkowe informacje

Dokumenty składane w postaci kserokopii powinny być potwierdzone za zgodnością z oryginałem przez Wnioskodawcę.

Przeniesieniu podlegają tylko decyzje ostateczne wydane przez Wójta Gminy Łubniany.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Łubniany w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) – art. 72a.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z   2022 r. poz. 2000).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Formularz do pobrania

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu

Zgoda dotychczasowego podmiotu na przeniesienie decyzji na rzecz Wnioskodawcy

DOCWniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc (37,00KB) 

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png