Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę przed rozpoczęciem jej eksploatacji

HERB

 Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-591    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: srodowisko@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI DO 5 M3/DOBĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM JEJ EKSPLOATACJI

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 1

Kto może załatwić sprawę?

Właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Łubniany, na której zainstalowano przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami).

Termin załatwienia sprawy Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę zawierające:

  1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
  2. adres i nr działki, na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków,
  3. czas funkcjonowania instalacji,
  4. wielkość i rodzaj emisji (ilość i rodzaj oczyszczanych ścieków)
  5. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji (podać rodzaj elementów, z których składa się oczyszczalnia, typ oczyszczalni, przepustowość, opisać zasadę jej działania, określić stopień redukcji BZT5 ścieków dopływających oraz zawiesin ogólnych),
  6. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
 2. Załączniki:

  1. mapa z lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
  2. kopia instrukcji eksploatacji oczyszczalni (jeżeli została opracowana),
  3. ekspertyzy, atesty lub certyfikaty dotyczące instalowanej oczyszczalni.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo pisemne.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa.
  Za przyjęcie zgłoszenia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 120 zł. Zwolnione są z opłaty skarbowej przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową, co wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zmianami)

 2. W przypadku działania przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
  Zwolnione z ww. opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, a także poświadczone notarialnie lub wydane przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

 3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany: 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Dodatkowe informacje

Dokumenty składane w postaci kserokopii powinny być potwierdzone za zgodnością z oryginałem przez Wnioskodawcę.
Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. poz. 267).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zmianami).

Formularz do pobrania

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem jej eksploatacji

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png