Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Gospodarka Gruntami
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 11. Telefon: 77 427 05 92

Załatwiane sprawy:

 1. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych gminy w drodze bezprzetargowej,
 2. Sprzedaż lokali komunalnych z zasobu mienia gminnego na rzecz ich najemców,
 3. Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy,
 4. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu,
 5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 6. Podział nieruchomości,
 7. Rozgraniczenie nieruchomości,
 8. Numeracja porządkowa.
 9. Potwierdzenie umów dzierżawy

Łowiectwo:

DOCWykaz kół łowieckich na terenie Gminy Łubniany (32,00KB)

 1. Koło Łowieckie Nr 1 "HUBERTUS"
 2. Koło Łowieckie Nr 5 "ODRA"
 3. Koło Łowieckie Nr 10 "SZARAK"
  • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod koło łowieckie PDFMapa (1,28MB)
  • Informacja na temat prowadzenia ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz przedstawiciela wyznaczonego do szacowania szkód łowieckich PDFInformacja (185,58KB)
  • Koło Łowieckie Nr 10 "SZARAK" przypomina, iż od dnia 01.07.2018 roku prowadzi Książkę Ewidencji na Polowaniu Indywidualnym w formie elektronicznej.
 4. Koło Łowieckie Nr 15 "DANIEL" 
  • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod koło łowieckie PDFMapa (940,72KB)
  • Przedstawiciel wyznaczony do szacowania szkód łowieckich PDFInformacja - przedstawiciel (27,30KB)
  • Adres korespondencyjny, pod którym można złożyć wniosek o szacowanie szkód łowieckich PDFInformacja (33,32KB)
  • Koło Łowieckie Nr 15 "DANIEL" informuje, iż prowadzi Książkę Ewidencji na Polowaniu Indywidualnym w formie elektronicznej - PDFInformacja (36,09KB)
  • Harmonogram polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 15 "Daniel" w Zagwiździu w sezonie 2023/2024 PDFPlan polowań (40,03KB)
 5. Koło Łowieckie Nr 16 "KNIEJA" 
 6. OHZ „Kuźnice”
  • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod Ośrodek Hodowli Zwierzyny PDFMapa (724,88KB)
  • Pismo dotyczące zgłoszenia polowań zbiorowych w 2020 r. PDFPismo (207,10KB)

Informacja - nowelizacja ustawy "Prawo Łowieckie" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1507) - PDFInformacja (53,18KB)

Rolnictwo:

Podstawa prawna:

 • ustawa o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 577)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierzat gospodarskich na 2016 r. (Dz.U. 2015 poz. 2024)
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 704 ze zm.)

Informacje:

Stosowanie nawozów naturalnych w rolnictwie powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej kwestii tj.:

 • Ustawą o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 625 ze zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 4 poz. 44)
 • Kodeks dobrej praktyki rolniczej a wymagania ochrony środowiska w zakresie produkcji rolniczej
 • Nawozy - strona http://www.farmer.pl/srodki-produkcji/nawozy/
 • PDFPismo do gmin ws. suszy 2019r...pdf (201,23KB)
   

Ochrona środowiska
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 1. Telefon: 77 427 05 94

Załatwiane sprawy:

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - osoba fizyczna
 2. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 3. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia,
 4. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu,
 5. Zgłaszanie eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
 6. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Gospodarka odpadowa
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 4. Telefon: 77 427 05 91

Załatwiane sprawy:

 1. Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany,
 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Działalność gospodarcza
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 1. Telefon: 77 427 05 94

Załatwiane sprawy:

 1. Przyjmowanie wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 2. Przyjmowanie wniosków o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
 3. Przyjmowanie wniosków o wykreślenie wpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 4. Poświadczenie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.),
 5. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 6. Wpis do ewidencji obiektów świadczących inne usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (gospodarstwa agroturystyczne)

​Handel:


Działalność gospodarcza:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - www.ceidg.gov.pl


Ochrona zwierząt
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 1. Telefon: 77 427 05 94

Załatwiane sprawy:

 1. Uzyskiwanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 2. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami.

Arkusze zgłoszeń dotyczące przypadkowego schwytania lub zabicia zwierząt chronionych:

 • Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn. DOCXZałącznik_1_2.docx (14,90KB)
 • Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego zwierzęcia objętego ochroną innego niż wilk, ryś, żubr, foka, morświn, żubr (np. ptaki chronione) wraz z dokumentacją fotograficzną. DOCXZałącznik_3.docx (13,05KB)
 • Procedura postępowania i niezbędne analizy w sytuacji stwierdzenia nielegalnego zabicia gatunku chronionego – propozycja dla organów ścigania. DOCXZałącznik_4.docx (12,81KB)
 • Procedura postępowania w sytuacji przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn.  DOCXZałącznik_5.docx (12,02KB)

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png