Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Gospodarka Gruntami
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 11. Telefon: 77 427 05 92

Załatwiane sprawy:

 1. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych gminy w drodze bezprzetargowej,
 2. Sprzedaż lokali komunalnych z zasobu mienia gminnego na rzecz ich najemców,
 3. Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy,
 4. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu,
 5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 6. Podział nieruchomości,
 7. Rozgraniczenie nieruchomości,
 8. Numeracja porządkowa.
 9. Potwierdzenie umów dzierżawy

Łowiectwo:

DOCWykaz kół łowieckich na terenie Gminy Łubniany (32,00KB)

 1. Koło Łowieckie Nr 1 "HUBERTUS"
  • Informacja na temat prowadzenia ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym PDFInformacja (31,43KB)
  • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod koło łowieckie PDFMapa (1,64MB)
  • Informacja o dodatkowych terminach planowanych polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2021/2022 PDFHarmonogram (48,03KB)
 2. Koło Łowieckie Nr 5 "ODRA"
 3. Koło Łowieckie Nr 10 "SZARAK"
  • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod koło łowieckie PDFMapa (1,28MB)
  • Informacja na temat prowadzenia ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz przedstawiciela wyznaczonego do szacowania szkód łowieckich PDFInformacja (185,58KB)
  • Koło Łowieckie Nr 10 "SZARAK" przypomina, iż od dnia 01.07.2018 roku prowadzi Książkę Ewidencji na Polowaniu Indywidualnym w formie elektronicznej.
  • Informacja o dodatkowych terminach polowań zbiorowych w sezonie 2021/2021 PDFAktualizacja (108,80KB)
  • Informacja o dodatkowych terminach polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 PDFAktualizacja (92,90KB)
  • Informacja o zmianie terminu polowania zbiorowego PDFZmiana (146,00KB)
 4. Koło Łowieckie Nr 15 "DANIEL" 
  • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod koło łowieckie PDFMapa (940,72KB)
  • Przedstawiciel wyznaczony do szacowania szkód łowieckich PDFInformacja - przedstawiciel (27,30KB)
  • Adres korespondencyjny, pod którym można złożyć wniosek o szacowanie szkód łowieckich PDFInformacja (33,32KB)
  • Koło Łowieckie Nr 15 "DANIEL" informuje, iż prowadzi Książkę Ewidencji na Polowaniu Indywidualnym w formie elektronicznej - PDFInformacja (36,09KB)
  • Harmonogram polowań zbiorowych Obwód łowiecki Nr. 34 Koła Łowieckiego nr 15 "Daniel" w Zagwiździu w sezonie 2020/2021 PDFHarmonogram (27,77KB)
  • Aktualizacja Harmonogramu polowań zbiorowych obwód łowiecki Nr. 34 Koła Łowieckiego nr 15 "Daniel" PDFAktualizacja (33,02KB)
 5. Koło Łowieckie Nr 16 "KNIEJA" 
 6. OHZ „Kuźnice”
  • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod Ośrodek Hodowli Zwierzyny PDFMapa (724,88KB)
  • Pismo dotyczące zgłoszenia polowań zbiorowych w 2020 r. PDFPismo (207,10KB)

Informacja - nowelizacja ustawy "Prawo Łowieckie" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1507) - PDFInformacja (53,18KB)

Rolnictwo:

Podstawa prawna:

 • ustawa o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 577)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierzat gospodarskich na 2016 r. (Dz.U. 2015 poz. 2024)
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 704 ze zm.)

Informacje:

Stosowanie nawozów naturalnych w rolnictwie powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej kwestii tj.:

 • Ustawą o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 625 ze zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 4 poz. 44)
 • Kodeks dobrej praktyki rolniczej a wymagania ochrony środowiska w zakresie produkcji rolniczej
 • Nawozy - strona http://www.farmer.pl/srodki-produkcji/nawozy/
 • PDFPismo do gmin ws. suszy 2019r...pdf (201,23KB)
   

Ochrona środowiska
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 1. Telefon: 77 427 05 94

Załatwiane sprawy:

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - osoba fizyczna
 2. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 3. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia,
 4. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu,
 5. Zgłaszanie eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
 6. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Gospodarka odpadowa
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 4. Telefon: 77 427 05 91

Załatwiane sprawy:

 1. Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany,
 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Działalność gospodarcza
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 1. Telefon: 77 427 05 94

Załatwiane sprawy:

 1. Przyjmowanie wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 2. Przyjmowanie wniosków o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
 3. Przyjmowanie wniosków o wykreślenie wpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 4. Poświadczenie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.),
 5. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 6. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 7. Wpis do ewidencji obiektów świadczących inne usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (gospodarstwa agroturystyczne)

​Handel:


Działalność gospodarcza:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - www.ceidg.gov.pl


Ochrona zwierząt
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 1. Telefon: 77 427 05 94

Załatwiane sprawy:

 1. Uzyskiwanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 2. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami.

Arkusze zgłoszeń dotyczące przypadkowego schwytania lub zabicia zwierząt chronionych:

 • Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn. DOCXZałącznik_1_2.docx (14,90KB)
 • Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego zwierzęcia objętego ochroną innego niż wilk, ryś, żubr, foka, morświn, żubr (np. ptaki chronione) wraz z dokumentacją fotograficzną. DOCXZałącznik_3.docx (13,05KB)
 • Procedura postępowania i niezbędne analizy w sytuacji stwierdzenia nielegalnego zabicia gatunku chronionego – propozycja dla organów ścigania. DOCXZałącznik_4.docx (12,81KB)
 • Procedura postępowania w sytuacji przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn.  DOCXZałącznik_5.docx (12,02KB)

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png