Referaty i samodzielne stanowiska pracy

Referat Organizacyjny

Lok. nr 17, 18, 25, 26

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:

 • załatwianie obsługi prawnej Urzędu;
 • obsługa Rady Gminy;
 • załatwianie spraw związanych z wdrażaniem informatyki do pracy Urzędu;
 • załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków;
 • prowadzenie kancelarii Urzędu;
 • prowadzenie poligrafii;
 • obsługa pocztowo - telekomunikacyjna;
 • zaopatrzenie materiałowe.          

Referat Finansowy

Lok. nr 12, 13, 14, 15, 16, 24

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:

 • kontrola realizacji budżetu;
 • sprawy podatkowe;
 • prowadzenie kasy Urzędu;
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym; 
 • windykacja należności;
 • prowadzenie księgowości finansowo - majątkowej.       

Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Lok. nr 2, 3

Do zadań pracowników referatu należą:

 • sprawy związane z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
 • sprawy budownictwa i remontów;
 • sprawy związane z wodociągami i kanalizacją;
 • sprawy związane z drogownictwem;
 • gospodarka mieszkaniowa;
 • utrzymywanie zasobów komunalnych;
 • sprawy związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną.

Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Lok. nr 1, 4, 5, 8, 11

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:

 • obrót (nabywanie i zbywanie) mieniem komunalnym;
 • wydawanie decyzji o podziale gruntów;
 • gospodarka rolno-leśna;
 • ochrona środowiska;
 • rekultywacja terenów;
 • nadzór nad działalnością melioracyjną;
 • działalność gospodarcza;
 • utrzymanie czystości i porządku w gminie;
 • nadzór nad skazanymi przy pracach społeczno-użytecznych.               

Referat Spraw Obywatelskich

Lok. nr 9, 10B

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:

 • ewidencja ludności;
 • sprawy wojskowe;
 • dowody osobiste;
 • straże pożarne;
 • obrona cywilna.

Urząd Stanu Cywilnego

Lok. nr 10, 10A

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:

 • sprawy stanu cywilnego;
 • kancelaria tajna;

Referat Promocji i Turystyki

Lok. nr 22

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:

 • realizacja zadań z zakresu gromadzenia i przygotowania materiałów promujących Gminę,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku gminy,
 • wzmacnianie kapitału społecznego gminy,
 • promocja turystyczna,
 • obsługa spotkań, imprez organizowanych przez Urząd,
 • profilaktyka antyalkoholowa.

Referat Inwestycji i Rozwoju

Lok. nr 5, 6

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:

 • nadzór nad realizacją i rozliczaniem inwestycji prowadzonych przez gminę,
 • koordynacja zadań inwestycyjnych prowadzonych przez gminę,
 • inwentaryzacja terenów inwestycyjnych na terenie gminy,
 • planowanie i tworzenie nowych terenów inwestycyjnych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • sporządzanie i uzgadnianie umów dla prac i zadań objętych przetargami publicznymi,
 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
 • fundusze europejskie.

Samodzielne stanowisko ds. kadr

Lok. nr 21

W zakresie obowiązków pracownika leży:

 • prowadzenie spraw kadrowo - osobowych;                                 

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png