Gminne jednostki organizacyjne

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
ul. Szkolna 1
Dąbrówka Łubniańska
46 - 024 Łubniany
tel. +48 77 402 04 85 - Dyrektor - Beata Bort
e-mail:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół jest jednostką organizacyjną, która realizuje zadania własne gminy w zakresie oświaty.
Do zakresu działania Zespołu należy:

 1. obsługa finansowo - księgowa szkół i przedszkoli,
 2. naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracowników jednostek oraz sprawozdawczość z tego zakresu,
 3. opracowanie przy współudziale dyrektorów szkół, planów rzeczowych i wydatków,
 4. organizacja obsługi kasowej wypłat gotówkowych dla poszczególnych jednostek zgodnie z ich zapotrzebowaniem,
 5. współdziałanie z wszystkimi podmiotami zainteresowanymi realizacją polityki oświatowej gminy,
 6. koordynowanie spraw z zakresu oświaty.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Opolska 53 a
46 - 024 Łubniany
tel. +48 77 421 19 58
fax: +48 77 421 19 58 wew. 25
e-mail:
http://lubniany.ops.com.pl
adres skrzynki podawczej na portalu ePUAP: /p628sges06/SkrytkaESP

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Łubniany realizujący zadania:

 1. Wynikające z ustawy z dnia 8.03.1990 r. o Samorządzie Terytorialnym
 2. Wynikające z ustawy z dnia 12.03.2004 r. o Pomocy Społecznej
 3. Wynikające z innych ustaw

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom,w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej choroby
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Funkcja

Nazwisko

Imię

Nr telefonu

e-mail

Kierownik

Nalewaja

Agata

(+48) 77 4211958

Pracownik socjalny

Polok

Regina

(+48) 77 4211958


Łubniański Ośrodek Kultury
ul. Opolska 49
46 - 024 Łubniany
tel. +48 77 421 50 96
e-mail: 
https://lubnianskiosrodekkultury.pl

Do podstawowych zadań Łubniańskiego Ośrodka Kultury należy:

 • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;
 • wychowanie przez sztukę, edukacja kulturalna;
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
 • tworzenie warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką;
 • tworzenie warunków dla rozwoju ruchu regionalnego;
 • wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej;
 • upowszechnianie wiedzy o sztuce;
 • organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, kołach i klubach zainteresowań;
 • organizowanie kursów specjalistycznych;
 • prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem § 13 Statutu (§ 13: Łubniański Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania Łubniańskiego Ośrodka Kultury w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe. Przychody uzyskiwane z działalności opisanej w ust. 1 Łubniański Ośrodek Kultury przeznacza na działalność statutową.)
 • organizowanie wyjazdów grupowych o charakterze kulturalno–rekreacyjnym.

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png