Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - osoba fizyczna

HERB

 REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-591    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: srodowisko@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA – OSOBA FIZYCZNA

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, pokój nr 1

Kto może załatwić sprawę?

Osoba fizyczna chcąca usunąć drzewo, które rośnie na nieruchomości stanowiącej jej własność, a drzewo usuwane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zmianami).

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zawierające imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte.
  2. Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 

Opłaty

  1. Opłata skarbowa.

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwolnione są z opłaty skarbowej.

  1. W przypadku działania przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z ww. opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, a także poświadczone notarialnie lub wydane przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

  1. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany: 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo pisemne.

Tryb odwoławczy

Od sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Łubniany w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zmianami).

  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami).

 

Formularz do pobrania

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

Wzór zgody współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzewa.

Pełnomocnictwo.

Znajdź nas na Facebook

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png