Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Spisz się przez internet na spis.gov.pl.                    Rozkład jazdy autobusów komunikacji gminnej

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - osoba fizyczna

HERB

 REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-591    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: srodowisko@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA – OSOBA FIZYCZNA

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, pokój nr 1

Kto może załatwić sprawę?

Osoba fizyczna chcąca usunąć drzewo, które rośnie na nieruchomości stanowiącej jej własność, a drzewo usuwane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zmianami).

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zawierające imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte.
  2. Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 

Opłaty

  1. Opłata skarbowa.

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwolnione są z opłaty skarbowej.

  1. W przypadku działania przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z ww. opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, a także poświadczone notarialnie lub wydane przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

  1. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Łubniany
BS Łubniany: 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
Kod-SWIFT: POLUPLPR

Nr IBAN: PL 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo pisemne.

Tryb odwoławczy

Od sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Łubniany w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zmianami).

  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami).

 

Formularz do pobrania

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

Wzór zgody współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzewa.

Pełnomocnictwo.

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png