Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - podpisanie umowy

Szanowni Państwo,

W dniu 9 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Łubnianach podpisana została umowa na realizację zadania: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe GREMBUD.

Przedmiotem projektu jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 111 w miejscowości Masów, w gminie Łubniany. W obrębie działki nr 111 zostanie wydzielony teren o powierzchni ok. 0,59 ha, który będzie ogrodzony
i zagospodarowany w ramach budowy PSZOK.

Ponadto zakresem inwestycji objęte będą działki nr 142/23 i 95, na których zlokalizowana jest droga gminna (ulica Kolanowska). Planowane jest na niej wykonanie zjazdu na teren PSZOK-u, a także w jej obrębie przewiduje się wykonanie przyłączy: energetycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu polegającego na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przewiduje się wykonanie: placu o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 2400 m2, na którym zlokalizowane zostaną kontenery na poszczególne odpady, kontenera socjalnego, kontenera magazynowego dla materiałów do ponownego użycia, kontenera magazynowego na odpady niebezpieczne, wagi do 10 ton, zadaszenia w postaci wiaty o konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowej dla kontenerów na odpady wielkogabarytowe i zużytego sprzętu AGD oraz pozostałej infrastruktury: zjazdu z drogi, systemu odwodnienia i oświetlenia terenu, monitoringu, ogrodzenia oraz przyłączy.

Wartość podpisanej umowy wynosi 1 288 101,22 zł, natomiast realizacji zadania przewidziano w terminie do 8 czerwca 2018 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podpisanie umowy przez przedstawicieli Urzędu Gminy Łubniany oraz firmy GREMBUD

Znajdź nas na Facebook

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

System monitoringu jakości powietrza - woj. opolskie

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Portal informacyjny ZDROWIE

Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Orlik.jpeg

logo.jpeg

NFZ

Aglomeracja Opolska

Gminny całodobowy telefon alarmowy 600 035 332

Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

00-nowe_LOGO-final.png